SCRISOARE DESCHISĂ adresată senatorilor României

 Fedra  rotsa

 

Stimați domni

Stimate doamne,

Pentru respectarea dreptului fundamental la educaţie incluzivă al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, pentru realizarea efectivă a acestuia în baza principiilor echității și egalității de șanse, drept garantat de art.32 din Constituţia României, dar și de art.23 și art.28 alin.(1) din Convenţia din 1989 cu privire la drepturile copilului și prin accesul la învațământ incluziv, reglementat expres de art.24 din Convenţia ONU din 2007 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

În numele comunității persoanelor cu autism și familiilor acestora,

Solicităm eliminarea din proiectul Legii învățământului preuniversitar a dispozițiilor art.68 alin. (11) care prevăd că Înmatricularea beneficiarilor primari cu CES într-o unitate de învățământ de masă se face doar în situația în care aceasta dispune de resursa umană și baza materială corespunzătoare, inclusiv de cadre didactice de sprijin și itinerante.

Prevederile afectează grav dreptul copiilor cu CES în învățământul de masă, lăsând fără susținere principiile enunțate la art.67 din proiectul de lege privind garantarea dreptului la o educație incluzivă tuturor beneficiarilor primari ai educației.

Simpla invocare a lipsei resurselor umane și materiale corespunzătoare va constitui un temei suficient pentru justificarea refuzului înmatriculării elevilor cu CES în școlile de circumscripție și redirecționarea către școli foarte îndepărtate locuinței. Consecința va fi impunerea unor obligații împovorătoare pentru copiii cu CES și familiile lor, obligații absolut incompatibile cu dreptul fundamental la educație și care vor crește semnificativ riscul de excluziune școlară, astfel cum este definit la art.67 alin.(3) din proiectul de lege.

O astfel de reglementare este în vădită contradicție cu toate celelalte prevederi și obligații menite a asigura integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă.

Învederăm în acest sens:

art.67 alin.(1) și (8)

(1) Statul garantează dreptul la o educație incluzivă de calitate tuturor beneficiarilor primari ai educației, respectând principiul incluziunii.

(8) La nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, se realizează cel puțin o cameră-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic, conform standardelor aprobate prin ordin al ministrului educației, în termen de un an școlar de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Camerele-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic sunt dotate corespunzător pentru desfășurarea activităților de consiliere, asistență psihopedagogică, sprijin educațional, logopedie și/sau alte terapii specifice.

art.68 alin(8)

Învăţământul special integrat se organizează în învăţământul de masă, prin cuprinderea fiecărui preşcolar şi elev cu CES în grupe, clase sau formaţiuni de studiu din învăţământul de masă.

art.70 alin.(2) și (3)

(2) Serviciile de sprijin prevăzute la art. 69 sunt asigurate de către specialiștii din cadrul CJRAE/CMBRAE și din cadrul unităților de învățământ special, care reprezintă centre-resursă pentru educația specială din toate unitățile de învățământ.

(3) În lipsa personalului necesar, directorul unității de învățământ, cu acordul consiliului de administrație, poate achiziționa serviciile necesare îndeplinirii obligațiilor legale, costurile fiind acoperite din finanțarea de bază potrivit dispozițiilor art. 139 alin. (2) lit. c).

Dispozițiile art.68 alin.(11) lipsesc de efecte juridice toate aceste prevederi și anulează toate progresele efectuate după modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 prin Legea nr.6/2016 potrivit căreia Persoanele cu tulburări de învăţare sunt integrate în învăţământul de masă. (art.12 alin.(12).

În egală măsură, reprezintă o încălcare gravă a reglementărilor internaționale în materie.

Convenţia ONU din 2007 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr.221/2010, reprezintă principalul instrument juridic internaţional de luptă împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi. Convenția reglementează expres obligația statelor semnatare de a asigura un sistem educațional incluziv la toate nivelurile, care să asigure persoanelor cu dizabilități dreptul la educație fără discriminare şi cu respectarea principiului egalităţii de şanse, precum și formarea profesioniştilor şi personalului care lucrează la toate nivelurile educaţionale.

De asemenea, Carta socială europeană prevede accesul efectiv și egal al copiilor și adulților cu handicap la educație și formare profesională în cadrul schemelor generale ori de câte ori este posibil sau, dacă nu este posibil, prin intermediul instituţiei specializate publice sau private (art.15).

Carta drepturilor fundamentale a UE include dizabilitatea printre motivele pe baza cărora este interzisă discriminarea, consacrând accesul la documente, protecția datelor și buna administrare printre drepturile fundamentale pe care le afirmă.

În Manualul de drept european privind drepturile copilului publicat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei, 2015[1], se regăsesc numeroase repere privind incluziunea și nediscriminarea în raport de dizabilitate. Cele mai importante aspecte vizează:

integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de masă ar trebui să fie norma, iar instruirea în școlile speciale trebuie să fie excepția[2]. Statele nu beneficiază de o marjă largă de apreciere în ceea ce privește tipul de școală pentru persoanele cu dizabilități, acestea trebuind să fie școli de masă 3

regula generală ar trebui să fie integrarea copiilor cu dizabilități în școlile obișnuite și instituirea în aceste școli a unor măsuri adecvate pentru a răspunde nevoilor lor speciale, în timp ce școlile specializate ar trebui să reprezinte excepția. În plus, copiii care învață în școli speciale ce respectă articolul 17 alineatul (2) din CSE trebuie să beneficieze de suficientă instruire și formare, astfel încât numărul copiilor din școlile speciale care absolvă studiile să fie proporțional echivalent cu cel al copiilor din școlile obișnuite.

În speranța urmăririi unui deziderat de incluziune pentru orice persoană cu dizabilități din România, vă rugăm ca, în baza atribuțiilor legale, să formulați amendamentele necesare eliminării prevederilor mai sus-menționate.

Cu stimă,

Rețeaua RO TSA

Daniela BOLOLOI

daniela.bololoi@helpautism.ro , tel. 0727 228 551

FEDRA — Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist

prin Gabriela PLOPEANU

fedra.autism@gmail.com, 0723 673 418

Precizăm că Rețeaua RO TSA (http://paca.helpautism.ro/) a fost creată în cadrul proiectului „Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)”, proiect SIPOCA 313/110709 finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Proiectul a fost derulat de Asociația Help Autism. Rețeua este organizată la nivel național şi este compusă din 94 de ONG-uri care activează în domeniul autismului, în scopul elaborării de politici publice alternative în domeniul furnizării serviciilor specializate integrate adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist și familiilor acestora, si este constituită din:

ASOCIAȚIA HELP AUTISM, BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA „NEW ODYSSEY” BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA AUTISM VOICE (ASOCIAȚIA DE TERAPIE COMPORTAMENTALĂ APLICATĂ (A.T.C.A.) BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA PENTRU AJUTORAREA COPIILOR CU AUTISM DIN ROMÂNIA „HORIA MOȚOI”, BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA PENTRU TERAPIE UMANIST COMPORTAMENTALĂ „SUNT SPECIAL” BUCUREȘTI

ASOCIATIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI GAVRIIL, PANTELIMON, JUD ILFOV

ASOCIAȚIA PRIETENIA PANTELIMON, JUD. ILFOV

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE TERAPII ÎN AUTISM ȘI ADHD, BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA „CENTRUL DE INTERVENȚIE ÎN RECUPERAREA AUTISMULUI” (C.I.R.A.) BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA PUZZLE ROMÂNIA

FUNDAȚIA GIMMYNI BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA „ALBERT ȘI ZÂMBETE” BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

ASOCIAȚIA „AUT HELP” MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA

ASOCIAȚIA „MIND AUT” SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

ASOCIAȚIA „PROSPERITAS VITAE” SÂNMARTIN, MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA

ASOCIAȚIA „RAZĂ DE SPERANȚĂ” BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

ASOCIAȚIA „UITE CUM CRESC” BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

ASOCIAȚIA COPIII DE CRISTAL, BRAȘOV

ASOCIAȚIA DICTA BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

ASOCIAȚIA ÎMPOTRIVA AUTISMULUI SIBIU

ASOCIAȚIA PENTRU CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ A.C.A.S. ALBA IULIA

ASOCIAȚIA RAUL COSMIN PENTRU COPII ȘI TINERI CU DIZABILITĂȚI, CUGIR, JUD. ALBA

FUNDAȚIA TRANSILVANĂ ALPHA, TÂRGU MUREȘ, JUD. MUREȘ

ASOCIAȚIA EDUCATORILOR SUCEVENI, SUCEAVA, JUD. SUCEAVA

ASOCIAȚIA „ÎȚI ARĂT CĂ POT”, IAȘI, JUD. IAȘI

ASOCIAȚIA „PAPILLON CLINIQUE”, BACĂU, JUD. BACĂU

ASOCIAȚIA „SUFLETE ALBASTRE”, BOTOȘANI, JUD. BOTOȘANI

ASOCIAȚIA „SURASUL ALBASTRU”, IAȘI, JUD. IAȘI

ASOCIAȚIA „ZBOR DE FLUTURI”, IAȘI, JUD. IAȘI

ASOCIAȚIA BLIJDORP ROMÂNIA, JUD. SUCEAVA

ASOCIAȚIA DE SPRIJINIRE A PERSOANELOR CU AUTISM, SUCEAVA (A.S.P.A.), JUD. SUCEAVA

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COPIILOR CU AUTISM DIN JUDEȚUL BOTOȘANI, JUD. BOTOȘANI

FUNDAȚIA STAR OF HOPE ROMÂNIA, IAȘI

ASOCIAȚIA „AUTISM TRANSILVANIA”, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

ASOCIAȚIA „BELIEVE”, CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ

ASOCIAȚIA „CASTELUL ERHARD” SATU MARE

ASOCIAȚIA „DOG ASSIST”, CLUJ-NAPOCA, JUD CLUJ

ASOCIAȚIA „JOY STORY” CLUJ-NAPOCA

ASOCIAȚIA „PLAYFUL PSYCHOLOGY” CLUJ-NAPOCA

ASOCIAȚIA „SF. BENEDICT” PENTRU AUTISM, SATU MARE

ASOCIAȚIA A.P.T. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

ASOCIAȚIA AUTISM BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ

ASOCIAȚIA AUTISM CÂMPIA TURZII, JUD. CLUJ

ASOCIAȚIA C.E.S.- COLABORĂM, EDUCĂM, SPRIJINIM, ORADEA, JUD. BIHOR

ASOCIAȚIA CARITAS - CENTRUL DE REABILITARE „SF. IOSIF”, SATU MARE, JUD. MARAMUREȘ

ASOCIAȚIA S.O.S. AUTISM BIHOR

ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA, CENTRUL DE ZI PT. COPII CU DIZABILITĂȚI MOTORII CLUJ-NAPOCA

ASOCIAȚIA SURORILE DE CARITATE „SF. VICENȚIU”, SATU MARE, JUD. MARAMUREȘ

FUNDAȚIA INOCENȚI, BISTRIȚA-NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA

ASOCIAȚIA „ART MUSIC FOR PEOPLE” CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA

ASOCIAȚIA „AUTISM MAREA NEAGRĂ”, CONSTANȚA

ASOCIAȚIA „MÂINI ÎNTINSE” TULCEA, JUD. TULCEA

ASOCIAȚIA AUTISM CEZAR NICOLAE - S.U.I.T.A. CONSTANȚA

ASOCIAȚIA CENTRUL DE PSIHOLOGIE DELTA DUNĂRII TULCEA, JUD. TULCEA

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR CU AUTISM „BĂRCUȚA FERMECATĂ” CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPIII CU AUTISM - APCA GALAȚI

ASOCIAȚIA O VOCE PENTRU AUTISM, IAȘI

ASOCIAȚIA S.O.S. AUTISM BRĂILA

ASOCIAȚIA 'LASĂ-MĂ SĂ-ȚI AUD GLASUL' CURTEA DE ARGEȘ - ALBEȘTII DE ARGEȘ, JUD. ARGEȘ

ASOCIAȚIA „AI VOINȚĂ, AI PUTERE”, OLTENIȚA, JUD. CĂLĂRAȘI

ASOCIAȚIA „CREĂM VIITORUL ÎMPREUNĂ” (A.C.V.I.A.) PITEȘTI, JUD. ARGEȘ

ASOCIAȚIA ELENA ECATERINA, TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA

ASOCIAȚIA „START PENTRU AUTISM”, CÂMPULUNG MUSCEL, JUD. ARGEȘ

ASOCIAȚIA COPIILOR ȘI ADULȚILOR CU AUTISM, ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN

ASOCIAȚIA LOGO-PICI, SLOBOZIA, JUD. IALOMIȚA

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, (A.N.C.A.A.R.) FILIALA DÂMBOVIȚA

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, (A.N.C.A.A.R.), FILIALA FETEȘTI

ASOCIAȚIA PENTRU COPII CU AUTISM, CENTRUL „EMA”, JUD. IALOMIȚA

ASOCIAȚIA „IUBIREA ÎNVINGE AUTISMUL” TÂRGU-JIU, GORJ

ASOCIAȚIA COPILĂRIE SUB SEMNUL ADHD

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI FIZIC (A.S.C.H.F.-R.) FILIALA RÂMNICU VÂLCEA, JUD. VÂLCEA

ASOCIAȚIA DE TERAPIE INTEGRATIVĂ PENTRU COPIII CU AUTISM - DANIEL (A.T.I.C.A.-DANIEL), CRAIOVA, JUD. DOLJ

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, (A.N.C.A.A.R.), FILIALA CRAIOVA, JUD. DOLJ

ASOCIAȚIA PENTRU INTERVENȚIE COGNITIVĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ „VISURI ȘI SPERANȚE” CRAIOVA

ASOCIAȚIA „ALEX, RADU ȘI AUTISMUL” TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

ASOCIAȚIA „AUTISM HELPING HANDS” PETROȘANI, JUD. HUNEDOARA

ASOCIAȚIA „AUTISM LUMEA MEA” HUNEDOARA, JUD. HUNEADOARA

ASOCIAȚIA „CASA FAENZA” TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

ASOCIAȚIA „COPII ȘI ZÂNE” TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

ASOCIAȚIA „ORIZONTURI SENINE” DEVA, JUD. HUNEDOARA

ASOCIAȚIA RESURSE UMANITARE SPERANȚA (A.R.U.S.) TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

FUNDAȚIA DE ABILITARE SPERANȚA TIMIȘOARA

ASOCIAȚIA ANCAAR ARGEȘ

ASOCIAȚIA NUMERE COLORATE ÎN AUTISM, PITEȘTI

ASOCIAȚIA BRIGHT FUTURE FOR EVERY CHILD, BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA AUTISM TÂRGOVIȘTE

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COPIILOR CU AUTISM ARGEȘ

ASOCIAȚIA ECHIPĂ PENTRU COPII, CRAIOVA

ASOCIAȚIA AUTISM INFANTIL, CARAȘ SEVERIN

ASOCIATIA SFANTUL CASIAN, MEDIAȘ

ASOCIAȚIA ÎNGERII ALBAȘTRI BRĂILA

ASOCIATIA NOT DIFFERENT, VÂLCEA

ASOCIAȚIA CREIOANE COLORATE, VÂLCEA

ASOCIAȚIA PRO AUTISM MUREȘ

FEDRA — Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist este prima federație de acest tip din România, care are ca membri în principal organizații de părinți și se dorește a fi o voce puternică și unitară a organizațiilor de profil din România, având ca scop crearea și păstrarea unui mediu adecvat pentru stimularea și sprijinirea persoanelor cu TSA.

Organizațiile membre FEDRA sunt: ANCAAR Argeş, ANCAAR Craiova, ANCAAR Iaşi, Asociația Autism Baia Mare, Asociația Autism Transilvania Cluj, Asociația Copiii de Cristal Brașov, Asociația Dincolo de Tăcere Galați, Autism Europa Bistrița - Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism Micul Prinţ, Asociația Învingem Autismul Bcureşti, Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Județul Botoșani, Asociația Puzzle România, Asociația “Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSA” Brașov, Asociația SOS Autism Bihor, Asociația de Sprijin pentru Părinții și Copii cu Autism Galați, Fundația Romanian Angel Appeal Bucuresti, Fundația Univers Plus Piatra Neamț, Asociația Învățăm prin Pictograme Timișoara, Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, Asociația pentru Recuperarea și Integrarea Copiilor cu Autism (ARICA).

[1] https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_RON.pdf

[2] CEDS, Mental Disability Advocacy Center (MDAC)/Bulgaria, reclamația nr. 41/2007, 3 iunie 2008, punctul 35

[3] CEDS, International Association Autism Europe (IAAE)/Franța, reclamația nr. 13/2002, 4 noiembrie 2003

FacebookShare pe Facebook
Latest articles
C
Nu sunt invizibil: GABRIEL

În luna aprilie am invitat familia să facă vizibile poveștile copilului lor cu minte aparte. În primul articol din miniseria Nu sunt invizibil aflăm povestea lui Gabriel.

Începutul unei Călătorii

Eu sunt Gabriel, am 5 ani și vreau să împărtășesc cu voi o parte din lumea mea, din ceea ce simt și ce visez în fiecare zi.

 

CITEŞTE MAI MULT