Hotararea nr. 430 din 16 aprilie 2008

Hotararea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 339 din 1 mai 2008
In temeiul Articolul 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al Articolul 87 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC
Se aproba Metodologia privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, Paul Pacuraru
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Silviu George Didilescu
Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David
Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian
Bucuresti, 16 aprilie 2008.

 

Nr. 430.

ANEXA 1

METODOLOGIE privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Articolul 1
(1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare comisia de evaluare, se organizeaza si functioneaza, potrivit prevederilor Articolul 85 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, ca organ de specialitate, fara personalitate juridica, al consiliului judetean, respectiv al consiliului local din cadrul fiecarui sector al municipiului Bucuresti.
(2) Comisia de evaluare desfasoara activitate decizionala in domeniul incadrarii persoanelor adulte in grad de handicap, respectiv in domeniul promovarii drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislatiei in domeniu, precum si a prezentei metodologii.

Articolul 2
Atributiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare sunt cele prevazute de Articolul 87 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, republicata, dupa cum urmeaza:
a) stabileste incadrarea adultului in grad de handicap;
b) stabileste, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de munca;
c) stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;
d) reevalueaza periodic sau la sesizarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, incadrarea in grad de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;
e) revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
f) il informeaza pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite;
g) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
h) promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprind.

Articolul 3
(1) in exercitarea atributiilor privind incadrarea unei persoane adulte intr-un grad de handicap, prevazute la Articolul 2 lit. a), comisia de evaluare analizeaza dosarul intocmit de
serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit Articolul 88 din Legea nr. 448/2006, republicata, in cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumit in continuare serviciul de evaluare complexa.
(2) Comisia de evaluare elibereaza certificatul de incadrare in grad si tip de handicap si elaboreaza programul individual de reabilitare si integrare sociala, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2.
(3) In situatia in care rezultatul evaluarii complexe a unei persoane nu sustine incadrarea in grad de handicap, comisia de evaluare motiveaza respingerea cererii acesteia, potrivit prevederilor pct. II din anexa nr. 1.

Articolul 4
In exercitarea atributiilor privind orientarea profesionala a unei persoane adulte cu handicap, prevazute la Articolul 2 lit. b), comisia de evaluare elibereaza certificate de orientare profesionala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.

Articolul 5
In exercitarea atributiilor prevazute la Articolul 2 lit. c), comisia de evaluare poate stabili urmatoarele masuri de protectie a persoanelor cu handicap: a) admiterea in centre rezidentiale sau de zi, publice ori public-private;
b) plasarea la asistent personal profesionist;
c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.

Articolul 6
(1) Exercitarea atributiilor privind informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite, potrivit Articolul 2 lit. f), se realizeaza prin secretariatul comisiei de evaluare. Informatiile privind modalitatea de incadrare in grad de handicap pot fi obtinute de la secretariatul comisiei de evaluare de orice persoana fizica sau juridica interesata.
(2) Cererea-tip de evaluare complexa in vederea incadrarii in grad de handicap se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.
(3) Cererea-tip de evaluare complexa poate fi obtinuta de pe site-urile directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor
municipiului Bucuresti, denumite in continuare DGASPC, de la DGASPC, primaria de domiciliu sau din alte surse.
(4) Documentele necesare in vederea evaluarii complexe sunt urmatoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexa, intocmita potrivit alin. (2);
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale;
d) ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevazut in anexa nr. 6.
(5) Documentele medicale mentionate la alin. (4) lit. c) sunt:
a) referat privind situatia medicala prezenta, intocmit de medicul specialist;
b) scrisoare medicala-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5, numai in situatia primei prezentari la serviciul de evaluare complexa;
c) investigatii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexa.
(6) Cererea-tip de evaluare complexa, insotita de documentele necesare prevazute la alin. (4):
a) se depune de catre persoana solicitanta la registratura primariei din localitatea de domiciliu/resedinta sau la registratura DGASPC;
b) in cazul persoanelor care solicita reevaluarea, se depune cu 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad de handicap;
c) se transmite serviciului de evaluare complexa, obligatoriu, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare, de catre primarie, si in termen de 24 de ore de la inregistrare, de catre DGASPC.
(7) Serviciul de evaluare complexa verifica si analizeaza dosarul persoanei solicitante, care trebuie sa contina documentele prevazute la alin. (4), si, in termen de 5 zile lucratoare, comunica persoanei in cauza data planificata la care aceasta urmeaza a se prezenta in vederea evaluarii; in cazul unui dosar incomplet, solicita completarea dosarului cu documentele necesare.
(8) Evaluarea complexa se realizeaza in maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii si documentelor la serviciul de evaluare complexa.
(9) In cazul persoanelor nedeplasabile, in baza scrisorii medicale si a anchetei sociale, evaluarea complexa se va efectua la domiciliul/resedinta persoanei in cauza. (10) Cheltuielile de deplasare, in vederea asigurarii evaluarii complexe la domiciliu/resedinta, potrivit alin. (9), se suporta din bugetul DGASPC.

Articolul 7
In vederea obtinerii certificatului de orientare profesionala, persoana cu handicap va depune o cerere in acest sens la primaria din localitatea in a carei raza teritoriala isi are domiciliul/resedinta sau la registratura DGASPC, care o va transmite in termen de 5 zile lucratoare, respectiv 24 de ore la serviciul de evaluare complexa.

Articolul 8
(1) Constituirea si componenta nominala a comisiei de evaluare se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv prin hotarare a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor Articolul 13 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, precum si ale celorlalte prevederi legale in vigoare.
(2) Modificarea componentei nominale a comisiei de evaluare se aproba in conditiile prevazute la alin. (1).
(3) Lucrarile de secretariat ale comisiei de evaluare se asigura de un secretariat care functioneaza in cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(4) Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiti prin dispozitie a conducatorului DGASPC.

Articolul 9
(1) Sedintele comisiei de evaluare se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor din componenta acesteia.
(2) Comisia de evaluare se intruneste obligatoriu o data pe saptamana in sedinte ordinare si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui.
(3) La lucrarile comisiei de evaluare pot participa, la cerere, si alte persoane, cu acordul presedintelui, in masura in care prezenta lor este utila.
(4) Membrii comisiilor de evaluare, cu exceptia presedintelui, constituite conform legii au dreptul la o indemnizatie de sedinta, potrivit Articolul 13 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003. Cuantumul lunar al indemnizatiei se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si nu poate depasi 20% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector. Indemnizatia de sedinta se obtine impartind cuantumul lunar la numarul de sedinte stabilit de presedinte pentru luna respectiva si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care s-a participat in luna respectiva.
(5) Venitul maxim lunar ce poate fi obtinut in calitate de membru al comisiei de evaluare, ca urmare a activitatii prestate, nu poate depasi cuantumul lunar stabilit potrivit alin. (4).
(6) Prezenta membrilor Comisiei de evaluare la sedintele acesteia este obligatorie. In cazul in care un membru absenteaza de la sedinte de doua ori consecutiv, fara motive temeinice, acesta va fi inlocuit.
(7) Deciziile comisiei de evaluare se iau, in sedintele legal intrunite, potrivit alin. (1), cu votul majoritatii membrilor.

Articolul 10
(1) Sedintele comisiei de evaluare sunt conduse de catre presedintele acesteia.
(2) La sedinte participa, in mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, fara a fi implicat in solutionarea cazurilor.

Articolul 11
Presedintele si membrii comisiei de evaluare raspund in fata consiliului judetean, respectiv local al sectorului municipiului Bucuresti, pentru neindeplinirea obligatiilor care le revin potrivit legii, precum si pentru adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispozitiilor legale.

Articolul 12
(1) Comisia de evaluare competenta sa solutioneze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicita incadrarea in grad de handicap sau care necesita o masura de protectie este cea in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau resedinta persoanei in cauza.
(2) Certificatele de incadrare in grad si tip de handicap si certificatele de orientare profesionala eliberate de comisia de evaluare in conditiile alin. (1) si aflate in termen de
valabilitate sunt recunoscute in cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritoriala in alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritorialain alta.
(3) Comisia de evaluare solutioneaza cazul in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data referirii dosarului de catre serviciul de evaluare complexa.

Articolul 13
(1) Certificatul de incadrare in grad de handicap si programul individual de integrare si reabilitare sociala, certificatul de orientare profesionala, precum si masurile Comisiei de evaluare privind asistentul personal profesionist sau admiterea in centre rezidentiale ori de zi se comunica prin posta, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, dupa caz, parintilor/reprezentantilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de catre secretariatul comisiei de evaluare.
(2) Certificatele de incadrare in grad de handicap si certificatele de orientare profesionala pot fi contestate, potrivit Articolul 13 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, in maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara.
(3) Contestatiile se depun si se inregistreaza la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestatia si dosarul persoanei in cauza, in termen de 5 zile lucratoare, Comisiei superioare.
(4) Contestatiile se solutioneaza prin decizii emise de Comisia superioara, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
(5) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile adresate instantei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Articolul 14
(1) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonata din punct de vedere metodologic, potrivit Articolul 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, de catre Comisia superioara, care functioneaza in structura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Instructiunile metodologice elaborate de Comisia superioara, precum si deciziile acesteia sunt obligatorii pentru comisiile de evaluare judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Articolul 15
(1) In relatia cu serviciul de evaluare complexa, secretariatul prevazut la Articolul 8 alin. (3) inregistreaza in registrul propriu de evidenta dosarele persoanelor cu handicap solicitante, dupa realizarea evaluarii de catre serviciul de evaluare complexa.
(2) In relatia cu comisia de evaluare, secretariatul indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, insotite de raportul de evaluare complexa cu propunerea de incadrare in grad de handicap, intocmit de serviciul de evaluare complexa, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7;
b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi si data de desfasurare ale sedintelor, in baza convocatorului semnat de presedintele acesteia;
c) tine evidenta desfasurarii sedintelor;
d) intocmeste procesele-verbale privind desfasurarea sedintelor;
e) redacteaza certificatele de incadrare in grad de handicap si certificatele de orientare profesionala, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data la care a avut loc sedinta;
f) gestioneaza registrul de procese-verbale;
g) gestioneaza registrul de contestatii;
h) redacteaza alte documente eliberate de comisia de evaluare.
(3) In relatia cu persoanele care solicita incadrarea in grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adica certificatul de incadrare in grad de handicap, programul individual de reabilitare si integrare sociala si certificatul de orientare profesionala, precum si alte documente eliberate de comisia de evaluare, in termen de 5 zile lucratoare de la data prevazuta la alin. (2) lit. e).
(4) Secretariatul comisiei de evaluare indeplineste orice alte atributii stabilite, in conditiile prevazute de lege, de conducatorul DGASPC.

Articolul 16
(1) Certificatele de incadrare in grad de handicap, certificatele de orientare profesionala si deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum si modul in care acestea au fost luate se consemneaza de secretarul comisiei de evaluare in procesul-verbal al sedintei; procesulverbal se semneaza de catre presedinte si de membrii prezenti.
(2) Procesele-verbale ale sedintelor se consemneaza in registrul de procese-verbale ale carui pagini se numeroteaza si trebuie sa poarte stampila comisiei de evaluare, precum si semnatura secretarului comisiei de evaluare.
(3) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semneaza de catre presedinte si de membrii acesteia si se contrasemneaza de catre secretarul comisiei de evaluare.

Articolul 17
(1) In vederea admiterii in centre publice rezidentiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune si va inregistra o cerere in acest sens, la primaria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, primaria urmand sa o transmita, in termen de maximum 5 zile lucratoare, la registratura DGASPC, insotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe actele de identitate;
b) certificatul de nastere, de casatorie sau de deces al apartinatorului;
c) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;
d) adeverinta de venit;
e) documente doveditoare a situatiei locative;
f) ultimul talon de pensie, daca este cazul;