Legea nr. 58/2022 pentru modificarea Legii nr. 151/2010

Legea nr. 58/2022 pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

*În vigoare de la 21 martie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 18 martie 2022. Formă aplicabilă la zi, 22 martie 2022.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 14 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Citeşte mai mult

Norme metodologice aplicare a legii nr.448 din 2006

NORME METODOLOGICE din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

(la data 04-apr-2007 actul a fost aprobat de Hotarirea 268/2007 )

CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1

Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

(la data 15-feb-2010 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 89/2010 )

Art. 2

Beneficiaza de dispozitiile legii urmatoarele categorii de persoane:

a) copiii care poseda certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotarâre a comisiei pentru protectia copilului;

b) adultii care poseda certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie eliberata de comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate.

Citeşte mai mult

Legea 448/2006 - forma sintetica pentru data 2019-06-12

LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1) - Republicare

(la data 11-ian-2011 actul a fost in legatura cu Ordinul 1736/2010 )

(la data 27-dec-2007 a se vedea referinte de aplicare din Criterii din 2007 )

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, definiţii şi principii Art. 1

Prezenta lege reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora.

Art. 2

(1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

(la data 22-sep-2010 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 84/2010 )

(2) De dispoziţiile prezentei legi beneficiază copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.

Citeşte mai mult

Regulamentul general privind protectia datelor

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor RGPD 2018) 

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 16,

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European,
avand in vedere avizul Comitetului Regiunilor,
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara,

Citeşte mai mult