Ordinul nr. 432 din 14 mai 2007

Ordinul nr. 432 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 priv ind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare 

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE 

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 23 mai 2007

In temeiul Articolul II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, avand în vedere prevederile Articolul 14 din Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse emite urmatorul ordin:

Citeşte mai mult

Ordinul nr. 5574 din 2011

Ordinul nr. 5574/2011 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, in vigoare de la 04.11.2011.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea i nr. 785 din 04.11.2011.

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,
In temeiul Articolul 51 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.
Articolul 1. - 1 Se aproba Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Articolul 2. - 2 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.379/2004 privind Metodologia de organizare si functionare a serviciilor educationale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinte educative speciale, scolarizati in invatamantul de masa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 1.151 din 6 decembrie 2004.
Articolul 3. - Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene/inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

Citeşte mai mult

Hotararea nr. 1251 din 2005

Hotararea nr. 1251/2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 977 din 03.11.2005.

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Termenii si expresiile specifice referitoare la invatamantul special si special integrat au semnificatiile prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. - Structura, organizarea, formele si tipurile de institutii, precum si de personal din unitatile de invatamant special si special integrat sunt prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3. - Volumul activitatilor din invatamantul special si special integrat, normarea si incadrarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, medical si administrativ sunt prevazute in anexa nr. 3.
Art. 4. - Drepturile materiale si alocatiile zilnice de hrana pentru copiii/elevii/tinerii din sistemul de invatamant special si special integrat sunt prevazute in anexa nr. 4.
Art. 5. - Ministerul Educatiei si Cercetarii colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Consiliul Minoritatilor Nationale - Departamentul pentru Relatii Interetnice, cu alte ministere si cu institutii abilitate, pentru realizarea politicii educationale in domeniu, privind respectarea dreptului copilului la educatie.
Art. 6. - Finantarea invatamantului special si special integrat se face din bugetele judetelor unde functioneaza unitatea de invatamant special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale, si din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 8. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile art. 1, 2 si 5, precum si anexele nr. 1, 1A, 1B si 2 la Hotararea Guvernului nr. 586/1990 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de ocrotire, instruire si recuperare a copiilor si tinerilor handicapati si a celor orfani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 6 mai 1992, cu modificarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Citeşte mai mult

Ordinul nr.5574 din 07.10.2011

Metodologia din 07.10.2011 privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 785 din 04. 11.2011

CAPITOLUL I - Dispozitii generale
Articolul 1.
Invatamantul special integrat reprezinta o forma de instruire scolara diferentiata, precum si o forma de asistenta educationala, sociala si medicala complexa, destinata copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in unitati de invatamant de masa. Aceasta trebuie sa corespunda nevoilor de dezvoltare ale copiilor, prin evaluarea adecvata a potentialului de invatare/dezvoltare si prin asigurarea reabilitarii, recuperarii si compensarii deficientelor ori tulburarilor, dificultatilor de invatare. Copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa beneficiaza de suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante, de la caz la caz.

Citeşte mai mult

Legea nr.200 din 27.06.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/2010

Legea Nr.200 din 27.06.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate.

ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 01 iulie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Citeşte mai mult

Legea nr. 151 din 12 iulie 2010

Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sanatate, educatie si sociale care vizeaza identificarea precoce, tratamentul, recuperarea si ameliorarea calitatii vietii si functionarii sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinara specializata.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sanatate, educatie si sociale care vizeaza identificarea precoce, tratamentul, recuperarea si ameliorarea calitatii vietii si functionarii sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinara specializata.
Art. 2. - In sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale sunt urmatoarele: depistare activa precoce, diagnostic clinic psihiatric si evaluare clinica psihologica, tratament psihofarmacologic, interventii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentala, consiliere a parintilor si a familiei.
Art. 3. - (1) Echipa multidisciplinara specializata dIn centrele de sanatate mintala, precum si alti furnizori de servicii medicale dIn unitati sanitare publice sau private este formata din: medici specialisti In psihiatrie pediatrica, psihologi clinicieni, psihoterapeuti, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuti, educatori si asistenti sociali.
(2) Continuarea si monitorizarea tratamentului se efectueaza de catre medici specialisti In psihiatrie pediatrica si/sau psihologi clinicieni si/sau psihoterapeuti, In unitatile sanitare publice ori private.

Citeşte mai mult