Hotararea nr. 1251 din 2005

Hotararea nr. 1251/2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 977 din 03.11.2005.

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Termenii si expresiile specifice referitoare la invatamantul special si special integrat au semnificatiile prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. - Structura, organizarea, formele si tipurile de institutii, precum si de personal din unitatile de invatamant special si special integrat sunt prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3. - Volumul activitatilor din invatamantul special si special integrat, normarea si incadrarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, medical si administrativ sunt prevazute in anexa nr. 3.
Art. 4. - Drepturile materiale si alocatiile zilnice de hrana pentru copiii/elevii/tinerii din sistemul de invatamant special si special integrat sunt prevazute in anexa nr. 4.
Art. 5. - Ministerul Educatiei si Cercetarii colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Consiliul Minoritatilor Nationale - Departamentul pentru Relatii Interetnice, cu alte ministere si cu institutii abilitate, pentru realizarea politicii educationale in domeniu, privind respectarea dreptului copilului la educatie.
Art. 6. - Finantarea invatamantului special si special integrat se face din bugetele judetelor unde functioneaza unitatea de invatamant special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale, si din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 8. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile art. 1, 2 si 5, precum si anexele nr. 1, 1A, 1B si 2 la Hotararea Guvernului nr. 586/1990 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de ocrotire, instruire si recuperare a copiilor si tinerilor handicapati si a celor orfani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 6 mai 1992, cu modificarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Contrasemneaza:
Ministrul educatiei si cercetarii,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.251.

ANEXA Nr. 1

TERMENII sI EXPRESIILE SPECIFICE - referitoare la invatamantul special si special integrat

Deficienta - absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (anatomice, fiziologice sau psihice) a individului, rezultand in urma unei maladii, unui accident sau a unei perturbari, care ii impiedica participarea normala la activitate in societate.
Incapacitate - limitari functionale cauzate de disfunctionalitati (deficiente) fizice, intelectuale sau senzoriale, de conditii de sanatate ori de mediu si care reduc posibilitatea individului de a realiza o activitate (motrica sau cognitiva) ori un comportament.
Handicap - dezavantaj social rezultat in urma unei deficiente sau incapacitati si care limiteaza ori impiedica indeplinirea de catre individ a unui rol asteptat de societate.
Dizabilitate - rezultatul sau efectul unor relatii complexe dintre starea de sanatate a individului, factorii personali si factorii externi care reprezinta circumstantele de viata ale acestui individ. Datorita acestei relatii, impactul diverselor medii asupra aceluiasi individ, cu o stare de sanatate data, poate fi extrem de diferit. Dizabilitate este termenul generic pentru afectari, limitari ale activitatii si restrictii de participare - conform CIF*).
Afectare - o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului ori a unei functii fiziologice (inclusiv functiile mintale). Prin notiunea de anormalitate intelegem aici variatiile semnificative de la norma stabilita statistic (adica o deviatie de la media populatiei stabilita conform normelor standard masurate) si ea trebuie utilizata exclusiv in acest sens - conform CIF*).
Functionare - termen generic pentru functiile organismului, structurile corpului, activitati si participare. Ele denota aspectele pozitive ale interactiunii dintre individ (care are o problema de sanatate) si factorii contextuali in care se regaseste (factori de mediu si personali) - conform CIF*).
Activitate - executarea unei sarcini sau actiuni de catre un individ. Ea reprezinta functionarea la nivel individual - conform CIF*).
Participare - implicarea unei persoane intr-o situatie de viata. Ea reprezinta functionarea la nivelul societatii - conform CIF*).
*) CIF reprezinta Clasificarea internationala a functionarii, dizabilitatii si sanatatii - document elaborat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, Geneva, 2001.

Cerinte educative speciale (CES) - necesitati educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari/dificultati de invatare, precum si o asistenta complexa (medicala, sociala, educationala etc.).
Educatie speciala - forma adaptata de pregatire scolara si asistenta complexa (medicala, educationala, sociala, culturala) destinata persoanelor care nu reusesc sa atinga temporar sau pe toata durata scolarizarii nivelurile instructiv-educative corespunzatoare varstei, cerute de invatamantul obisnuit. Educatia scolara a copiilor cu cerinte educative speciale trebuie sa corespunda nevoilor de dezvoltare a copiilor, prin evaluarea adecvata a potentialului de invatare/dezvoltare si prin asigurarea reabilitarii-recuperarii si compensarii deficientelor ori tulburarilor, dificultatilor de invatare.
Integrare scolara - proces de adaptare a copilului la cerintele scolii pe care o urmeaza, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului scolar (clasa) si de desfasurare cu succes a prestatiilor scolare. Asimilarea de catre copil a statusului de elev este rezultatul unor modificari interne in echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecinte in planul actiunii sale.
Adaptare curriculara - corelarea continuturilor componentelor curriculumului national cu posibilitatile elevului cu cerinte educative speciale, din perspectiva finalitatilor procesului de adaptare si de integrare scolara si sociala a acestuia. Aceasta se realizeaza de catre cadrele didactice de sprijin/itinerante impreuna cu cadrul didactic de la clasa prin eliminare, substituire sau adaugare de continuturi in concordanta cu obiectivele si finalitatile propuse prin planul de interventie personalizat.
Incluziune - procesul de pregatire a unitatilor de invatamant pentru a cuprinde in procesul de educatie toti membrii comunitatii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultatile acestora.
Educatie incluziva - proces permanent de imbunatatire a institutiei scolare, avand ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a sustine participarea la procesul de invatamant a tuturor persoanelor din cadrul unei comunitati.
scoala incluziva - unitate de invatamant in care se asigura o educatie pentru toti copiii si reprezinta mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste unitati de invatamant beneficiaza de toate drepturile si serviciile sociale si educationale conform principiului "resursa urmeaza copilul".
Centru scolar pentru educatie incluziva - institutie scolara care, pe langa organizarea, desfasurarea procesului de predare-invatare-evaluare isi construieste si alte directii de dezvoltare institutionala: fomare/informare in domeniul educatiei speciale, documentare/cercetare/experimentare, precum si servicii educationale pentru/in comunitate.
Centru de educatie, centru de zi, centru de pedagogie curativa etc. - unitati de invatamant organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii sau de organizatii neguvernamentale in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si au ca scop si finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea si integrarea scolara si sociala a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficiente. Ele sunt considerate alternative educationale al caror continut se fundamenteaza pe anumite pedagogii experimentale (Montessori, Freinet, Steiner, Waldorf etc.).
Centru judetean de resurse si asistenta educationala - unitate conexa cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Educatiei si Cercetarii, care desfasoara servicii de asistenta psihopedagogica pentru parinti, copii, cadre didactice si care coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza, la nivel judetean, activitatea si serviciile educationale oferite de centrele scolare pentru educatie incluziva, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica, mediatorii scolari.

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA, ORGANIZAREA, FORMELE SI TIPURILE de institutii, precum si de personal din unitatile de invatamant special si special integrat

CAPITOLUL I
Structura invatamantului special si special integrat
Art. 1. -
(1) invatamantul special si special integrat din Romania este parte componenta a sistemului national de invatamant si cuprinde:
a) gradinite speciale;
b) grupe de gradinita speciala organizate in scolile speciale;
c) scoli speciale pentru toate tipurile si gradele de deficienta;
d) grupe/clase de copii/elevi autisti;
e) scoli de arte si meserii - invatamant special;
f) licee speciale;
g) centre sau grupuri scolare speciale;
h) clase/scoli postliceale speciale;
i) centre de zi;
j) centre de educatie speciala*;
k) centre de pedagogie curativa*;
l) grupe/clase de copii/elevi cu deficiente senzoriale multiple (surdocecitate);
m) scoli de reeducare pentru elevii cu deficiente comportamentale;
n) scoli/clase organizate in spitale, preventorii si penitenciare.
(2) Unitatile de invatamant special mentionate la lit. a) vor avea cantine scolare si, dupa caz, internate scolare.
(3) in invatamantul special integrat pot functiona:
a) grupe de gradinita speciala in gradinitele de masa;
b) clase speciale compacte integrate in scolile de masa;
c) grupuri de elevi cu cerinte educative speciale integrati in scolile de masa;
d) elevi cu cerinte educative speciale integrati individual in scolile de masa;
e) clase speciale de arte si meserii integrate in scoli de masa de arte si meserii si in licee si grupuri scolare din invatamantul de masa;
f) grupe/clase de copii/elevi infestati cu virusul HIV;
g) centre logopedice interscolare*;
h) centre scolare pentru educatie incluziva*;
i) centre judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si de asistenta educationala*.
(4) Metodologia de organizare si functionare a centrelor marcate cu [*] se stabileste prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
(5) Unii elevi cu cerinte educative speciale pot fi scolarizati la domiciliu.
Art. 2. - Ministerul Educatiei si Cercetarii poate aproba organizarea de alte tipuri de unitati si institutii de invatamant special, in functie de necesitatile societatii si de cerintele minoritatilor nationale, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 3. - in vederea realizarii actiunii de integrare a copiilor/elevilor cu cerinte educative speciale in scoala de masa, Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, poate dispune:
a) infiintarea sau desfiintarea unitatilor scolare speciale;
b) reorganizarea si restructurarea unor activitati din invatamantul special;
c) transformarea unor scoli speciale in scoli de masa;
d) transformarea unor scoli de masa in scoli integratoare;
e) transformarea unor scoli speciale in centre scolare pentru educatie incluziva;
f) infiintarea unor alternative educationale: centre de educatie, centre de pedagogie curativa, centre de zi etc.
Art. 4. - infiintarea, desfiintarea sau transformarea unor unitati de invatamant special se va face in conditiile legii, cu respectarea prevederilor stipulate de legislatia internationala in vigoare referitoare la protectia speciala si drepturile copilului cu cerinte educative speciale.
Art. 5. - La nivelul scolilor speciale, precum si la cel al scolilor de masa incluzive/integratoare functioneaza comisia interna de evaluare continua, potrivit dispozitiilor art. 24 din Hotararea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului. Metodologia de organizare si functionare a comisiei interne de evaluare continua se stabileste prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

CAPITOLUL II
Formele invatamantului special si special integrat
Art. 6. - invatamantul special si special integrat cuprinde:
a) invatamant de zi;
b) invatamant seral;
c) invatamant cu frecventa redusa;
d) invatamant cu scutire partiala de frecventa;
e) scolarizare la domiciliu.
Art. 7. - Copiii/elevii cu cerinte educationale speciale, scolarizati prin formele de invatamant special integrat, beneficiaza de toate drepturile stipulate de legislatia in vigoare privind protectia speciala a copilului, precum si de programe de compensare, recuperare, reabilitare, terapie din invatamantul special, care au ca finalitate reabilitarea si integrarea scolara si sociala.

CAPITOLUL III
Organizarea invatamantului special si special integrat
Art. 8. - Unitatile de invatamant special si special integrat sunt coordonate metodologic inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
Art. 9. - Continutul invatamantului special si special integrat se reglementeaza prin:
a) curriculum national pentru invatamantul special si special integrat;
b) curriculum specific pentru invatamantul special;
c) curriculumul scolii de masa adaptat pentru invatamantul special integrat;
d) metodologii, ghiduri si indrumatoare specifice, elaborate si aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Art. 10. - Pentru organizarea, coordonarea, si conducerea intregului proces de instructie si educatie speciala, terapie si compensare, reabilitare si integrare din cadrul invatamantului special si special integrat, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti normeaza:
a) cel putin un post de inspector scolar de specialitate pentru invatamant special si special integrat cu jumatate de norma; sau
b) un post de inspector scolar de specialitate pentru invatamant special si special integrat - in judetele in care exista cel putin 5 unitati de invatamant special si cel putin 100 de copii/elevi cu cerinte educative speciale integrati in invatamantul de masa.
Art. 11. - Absolventii unei facultati de profil cu una dintre specializarile: psihopedagogie speciala, pedagogie, psihologie, pedagogie sociala sau cu orice specializare echivalenta pot ocupa orice functie didactica din invatamantul special.
Art. 12. - Posturile/functiile didactice si didactice auxiliare din invatamantul special si special integrat, precum si conditiile de ocupare a acestora sunt prevazute in Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru functiile didactice de invatator/profesor de sprijin/itinerant, precum si pentru cele de invatator/profesor-educator:
- educatorul si cadrul didactic de sprijin/itinerant isi desfasoara activitatea respectand principiul continuitatii; acestia pot fi incadrati la orice nivel de invatamant si pot trece de la un nivel de invatamant la altul, fiind salarizati conform studiilor;
- diferentierea (invatator/profesor-educator, precum si educatoare/invatator/profesor de sprijin/itinerant) se realizeaza in functie de nivelul studiilor, nu in functie de nivelul clasei la care este incadrat.
Art. 13. - Cadrele didactice care activeaza in invatamantul special integrat beneficiaza de drepturile prevazute in Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic din invatamantul special.
Art. 14. - Structura, organizarea, normarea si incadrarea personalului didactic auxiliar, administrativ si medical din unitatile din invatamantul special integrat sunt cele prevazute in cuprinsul prezentei anexe de la invatamantul special.

ANEXA Nr. 3
VOLUMUL ACTIVITATILOR din invatamantul special si special integrat, normarea si incadrarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, medical si administrativ

I. Gradinita speciala cu program prelungit, saptamanal si semestrial si grupe de gradinita speciala
A. Personal didactic:
a) de conducere:
- director - un post la gradinite care functioneaza ca unitati cu personalitate juridica cu cel putin 5 grupe; pentru grupele care functioneaza pe langa alte gradinite sau alte institutii de invatamant, conducerea este asigurata de catre directia acestora, daca numarul grupelor este mai mic de 5;
b) de organizare a activitatilor instructiv-educative cu grupa de copii sau activitati de interventie specifica (reabilitare, compensare, corectare) realizata individual sau pe grupe de 2-3 elevi:
- profesor de psihopedagogie speciala - o catedra la o grupa de gradinita, cu norma didactica de 16 ore pe saptamana;
- educatoare-educator - cate un post pe schimb/tura la fiecare grupa de gradinita speciala; programul unei ture este de 5 ore zilnic;
- profesor de kinetoterapie - un post la doua grupe in medie pentru grupele de copii cu deficiente fizice/neuromotorii si un post la 4 grupe pentru gradinitele speciale cu copii cu alte deficiente, 1/2 post pentru doua grupe si 1/4 post pentru o grupa de copii.
B. Personal auxiliar:
a) supraveghetor de noapte - un post la doua grupe de copii interni (in medie);
b) infirmiera - un post pe tura la 15 copii (in medie), in functie de gravitatea problemelor la copiii din gradinitele cu program saptamanal/semestrial; la grupele de copii cu deficiente severe, profunde sau asociate se normeaza un post pentru fiecare grupa de copii;
c) asistenta medicala - un post pe tura ziua pentru fiecare gradinita.
C. Personal functional, operativ si de servire:
a) contabil, administrator - un post la 70 de copii, doua posturi pentru mai mult de 100 de copii;
b) magaziner, spalatoreasa, lenjereasa, muncitor bucatarie sau altele asemanatoare - un post pentru 15 copii;
c) muncitor calificat (fochist), muncitor intretinere - un post pe tura la fiecare unitate care are centrala termica proprie, uzina de apa, inclusiv si pentru lucrari de intretinere;
d) ingrijitor - un post la 250 m 2 suprafata de curatenie.
II. scoli speciale (cu clasele I-X) si clase speciale pentru copii cu cerinte educative speciale integrate in scolile de masa
A. Personal didactic:
a) de conducere:
- director - un post pentru fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica;
- director adjunct - se normeaza un post la:
1. scolile speciale cu cel putin 16 clase si internat semestrial;
2. 24 de clase in scolile speciale fara internat sau cu internat saptamanal;
3. unitatile de invatamant care s-au transformat in centre scolare de resurse si de asistenta educationala;
- al doilea post de director adjunct se normeaza la:
1. scolile cu internat semestrial si peste 24 de clase;
2. scolile cu internat saptamanal si peste 30 de clase;
3. scolile cu peste 24 de clase si cel putin doua forme de scolarizare;
b) pentru activitati de predare-invatare-evaluare cu intreaga clasa si potrivit planului de invatamant:
- invatator - un post de 16 ore/saptamana la unitatile de invatamant special care aplica curriculumul scolii de masa;
- profesor - o catedra, cu norma didactica de 16 ore/saptamana, pentru predarea disciplinei de invatamant care corespunde specialitatii de pe diploma in unitatile de invatamant special care aplica curriculumul scolii de masa;
- profesor de psihopedagogie speciala - o catedra de educatie speciala pentru predarea a 16 ore/saptamana;
- maistru-instructor - un post cu norma didactica de 20 de ore/saptamana. La clasele unde se aplica curriculumul scolii de masa norma didactica este de 24 de ore/saptamana;
c) pentru activitati de terapii specifice:
- profesor psihopedagog pentru terapiile specifice desfasurate individual sau in grupe de 2-3 elevi, inclusiv educatie psihomotrica, stimulare-compensare-integrare, psihodiagnoza, consiliere, conform planului de invatamant - o catedra cu norma didactica de 16 ore/saptamana;
- profesor de kinetoterapie - o catedra, in conformitate cu planul de invatamant, cu norma didactica de 16 ore/saptamana;
d) pentru terapia educationala complexa si integrata:
- invatator-educator sau profesor-educator - un post pentru fiecare clasa I-X, cu norma didactica de 20 de ore/saptamana;
- profesor preparator (nevazator) - un post la fiecare clasa de elevi nevazatori, cu norma didactica de 20 de ore/saptamana;
e) pentru asistenta educationala in centrul scolar pentru educatie incluziva:
- profesor pentru documentare - un post pentru fiecare centru.
B. Personal auxiliar:
- tehnician, laborant sau alte posturi cu atributii similare - un post pentru 200 de elevi cu cerinte educative speciale; 1/2 post la unitatile de invatamant special cu mai putin de 200 de elevi;
- bibliotecar, conform legislatiei in vigoare;
- supraveghetor de noapte - un post la doua clase de elevi interni;
- instructor pentru educatie (pentru activitati colective organizate si desfasurate in timpul liber al minorilor din scoala speciala cu internat saptamanal sau semestrial) - un post pentru doua clase de elevi, in medie, in functie de gravitatea problemelor specifice elevilor.
C. Personal medical:
- medic de medicina generala - un post pe unitate;
- medic specialist - 1/2 post la unitatile scolare care au cabinete dotate;
- asistenta medicala - un post pe tura, pentru scolile cu internat saptamanal ori semestrial sau un post pe unitate pentru celelalte scoli speciale;
- infirmiera - un post pe tura la 50 de elevi; la clasele de elevi cu deficiente severe, profunde sau asociate se normeaza un post la doua clase de elevi.
D. Personal functional, operativ si de servire:
- contabil-sef - un post pe unitate;
- secretar-sef - un post pe unitate;
- administrator - un post pe unitate;
- magaziner, achizitor, functionar administrativ sau alte posturi cu atributii similare - un post la 75 de elevi in scolile cu internat si un post la 100 de elevi in celelalte scoli;
- bucatar, muncitor bucatarie - un post la 75 de mese servite la scolile cu internat (excluzand gustarile de la orele 10,00 si 17,00) si un post la 100 de mese servite in celelalte unitati;
- spalatoreasa, lenjereasa, frizer, cizmar, muncitor calificat (inclusiv pentru lucrari de intretinere), muncitor necalificat un post la 30 de elevi pentru scolile cu internat si un post la 50 de elevi pentru celelalte unitati;
- fochist (muncitor calificat) - un post pe tura pentru unitatile care au centrala proprie (inclusiv pentru lucrari de intretinere);
- ingrijitor - un post la 250 m 2 suprafata de curatenie pentru scolile de elevi cu deficiente de vedere si cu deficiente severe, profunde si/sau asociate; un post la 450 m 2 suprafata de curatenie pentru celelalte unitati scolare speciale;
- portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de politie (acestia pot fi inlocuiti de personal din cadrul Politiei Comunitare);
- sofer, tractorist, vizitiu - un post pentru fiecare vehicul din dotare (fie masina, fie vehicul cu tractiune mecanica sau animala);
- personal pentru gospodariile anexe:
a) un post pentru 10-40 de animale (porcine, bovine, cabaline, ovine etc.);
b) doua posturi pentru 41-80 de animale;
c) trei posturi pentru peste 80 de animale;
d) un post pentru 1-3 ha suprafata arabila;
e) doua posturi pentru 3-10 ha suprafata arabila;
f) trei posturi pentru peste 10 ha suprafata arabila.
E. Pentru audiologie educationala in scolile speciale pentru elevi cu deficiente de auz:
- audiolog scolar - un post pe unitatea de invatamant.
III. scoli de arte si meserii - invatamant special, clase de scoala de arte si meserii integrate in scolile similare din invatamantul de masa, licee speciale, grupuri scolare speciale, centre scolare speciale si scoli postliceale speciale
A. Personal didactic:
a) de conducere:
- director - un post pentru fiecare unitate de invatamant special cu personalitate juridica;
- director adjunct - se normeaza un post la:
1. unitati de invatamant special cu cel putin 16 clase si cu internat;
2. unitati de invatamant special cu cel putin 24 de clase si fara internat;
3. unitatile de invatamant transformate in centre scolare de resurse si de asistenta educationala;
- al doilea post de director adjunct se normeaza la:
1. unitatile de invatamant cu internat care au cel putin 32 de clase;
2. unitatile de invatamant cu internat la care fiinteaza doua sau mai multe forme de invatamant;
b) pentru activitati de predare-invatare-evaluare la clasa, in conformitate cu prevederile planului de invatamant in vigoare:
- profesor de specialitate - o catedra cu norma didactica de 16 ore/saptamana;
- maistru-instructor - un post cu norma didactica de 20 de ore/saptamana; in situatia in care se aplica curriculumul scolii de masa, norma didactica este de 24 de ore/saptamana;
- profesor preparator (nevazator) - un post la fiecare clasa de elevi nevazatori, cu norma didactica de 20 de ore/saptamana;
c) pentru activitati de interventie specifica (reabilitare, compensare, consiliere), precum si pentru psihodiagnoza, desfasurate individual sau cu grupuri de 2-4 elevi:
- profesor psihopedagog - o catedra cu norma didactica de 16 ore/saptamana; catedra se formeaza in conformitate cu prevederile planului de invatamant in vigoare;
- profesor de kinetoterapie, cultura fizica medicala - o catedra cu norma didactica de 16 ore/saptamana; catedra se formeaza in conformitate cu prevederile planului de invatamant in vigoare.
B. Personal pentru atelierele scolare din cadrul scolilor de arte si meserii - invatamant special, al claselor de scoala de arte si meserii integrate in scolile similare din invatamantul de masa, al centrelor scolare speciale, al grupurilor scolare speciale:
a) sef de atelier - un post pe unitate;
b) contabil-sef - un post pe unitate;
c) tehnician, merceolog, magaziner, functionar - un post pentru 200 de elevi;
d) muncitori calificati - pentru atelierele de instruire practica a elevilor, precum si pentru atelierele protejate - un post pentru fiecare domeniu de profesionalizare pentru care unitatea de invatamant are cel putin 2 ani de instruire.
C. Personal auxiliar:
- tehnician, laborant sau alte posturi cu atributii similare - un post pentru 250 de elevi; 1/2 post la unitatile cu mai putin de 250 de elevi;
- bibliotecar, conform legislatiei in vigoare;
- supraveghetor de noapte - un post pentru 3 clase de elevi interni;
- pedagog - un post pentru doua clase de elevi, pentru activitatile de pregatire a elevilor, precum si pentru cele de grup organizate in timpul liber (seara, sambata, duminica si, dupa caz, in vacantele scolare).
D. Personal medical:
- medic de medicina generala - un post pe unitate;
- medic specialist - 1/2 post pentru unitatile scolare care au cabinete dotate;
- asistenta medicala - un post pe tura pentru scolile cu internat sau un post pe unitate pentru celelalte unitati.
E. Personal functional, operativ si de servire:
- contabil-sef - un post pe unitate;
- secretar-sef - un post pe unitate;
- administrator - un post pe unitate;
- magaziner, achizitor, merceolog, functionar economic sau alte posturi cu atributii similare - un post la 75 de elevi in scolile cu internat si un post la 100 de elevi in celelalte unitati;
- muncitor calificat de intretinere - un post la 200 de elevi; se poate norma si 1/2 post in unitatile cu efectiv mai mic de 200 de elevi;
- portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de politie (acestia pot fi inlocuiti de personal din cadrul Politiei Comunitare);
- sofer, tractorist, vizitiu - un post pentru fiecare autovehicul inmatriculat, respectiv vehicul cu tractiune mecanica sau animala, proprietate a unitatii de invatamant;
- ingrijitor - un post la 300 m2 suprafata de curatenie pentru scolile cu elevi cu deficiente de vedere sau cu deficiente profunde, severe si/sau asociate; un post la 500 m2 suprafata de curatenie pentru celelalte unitati scolare speciale;
- spalatoreasa, lenjereasa, frizer, cizmar, croitor, bucatar, muncitor bucatarie, muncitor calificat, muncitor necalificat sau alte posturi cu atributii similare - un post la 25 de elevi;
- personal pentru gospodariile anexe:
a) un post pentru 10-40 de animale (porcine, bovine, cabaline, ovine etc.);
b) doua posturi pentru 41-80 de animale;
c) trei posturi pentru peste 80 de animale;
d) un post pentru 1-3 ha suprafata arabila;
e) doua posturi pentru 3-10 ha suprafata arabila;
f) trei posturi pentru peste 10 ha suprafata arabila.
IV. Unitati de invatamant cu dubla subordonare (scoli sanatoriale, preventoriale si din spitale, scoli din penitenciare)
scolile sanatoriale, preventoriale si din spitale si scolile din penitenciare sunt considerate structuri de invatamant special. Normarea si incadrarea personalului acestora se realizeaza conform prevederilor din cuprinsul acestei anexe.
V. Clase/grupe compacte integrate in invatamantul de masa
A. Personal didactic:
a) catedra de educatie speciala, formata din 16 ore/saptamana, pentru o clasa I-VIII;
b) post de invatator/profesor-educator, la clasele I-VIII, pentru activitatile de dupa-amiaza, cu norma didactica de 20 de ore/saptamana;
c) catedra de profesor psihopedagog, pentru terapii specifice, formata din 16 ore/saptamana; acestea se vor desfasura in cabinete de catre absolventi ai facultatilor sau specializarilor psihopedagogie speciala, pedagogie sau psihologie.
La clasele V-VIII se poate aplica si curriculumul scolilor de masa, in functie de evolutia colectivului de elevi si de recomandarea comisiei interne de evaluare continua.
Normarea si incadrarea personalului didactic se face in functie de curriculumul utilizat.
VI. Forme/structuri de sprijin al copiilor cu cerinte educative speciale integrati in unitati de invatamant de masa
a) centrele logopedice interscolare:
- profesor de psihopedagogie speciala - o catedra pentru 35 de copii cu tulburari de limbaj din gradinite si scoli de masa;
b) grupele de integrare - ca structura de sprijin pentru integrarea intr-o grupa/clasa obisnuita a unui grup de 2-4 copii cu cerinte educative speciale;
- o catedra de cadru didactic de sprijin/itinerant pentru 8-12 copii/elevi cu cerinte educative speciale cuprinsi in grupe/clase din invatamantul de masa, cu norma didactica de 16 ore; 1/2 catedra didactica pentru 4-7 elevi; 1/4 catedra didactica pentru 2-3 elevi;
c) programele de integrare individuala - ca forma de sustinere a integrarii individuale a 8-12 copii/elevi cu cerinte educative speciale moderate sau usoare, cuprinsi in invatamantul de masa, ori a 4-6 copii/elevi cu deficiente severe, profunde sau asociate;
- o catedra de cadru didactic de sprijin/itinerant pentru o norma de 16 ore; 1/2 catedra didactica pentru un program de integrare a 4-7 copii/elevi cu deficiente moderate sau usoare ori 2-3 elevi cu deficiente severe, profunde sau asociate; 1/4 catedra didactica pentru 2-3 copii/elevi cu deficiente moderate sau usoare ori 1-2 elevi cu deficiente severe, profunde sau asociate cu program de integrare.
VII. Invatamant cu frecventa redusa
a) scolarizarea prin invatamant cu frecventa redusa se organizeaza pentru elevi cu cerinte educative speciale, cu varste de pana la 16 ani, care nu si-au finalizat studiile obligatorii si nu au posibilitatea de a frecventa o forma de scolarizare la domiciliu.
b) Elevul cu cerinte educative speciale, cu varsta de peste 16 ani, poate fi inscris la scoala de arte si meserii-invatamant special, curs de zi, urmand ca, in paralel, sa-si completeze cele 8 clase prin invatamant cu frecventa redusa.
c) Organizarea si functionarea invatamantului cu frecventa redusa pentru copii/elevi/tineri cu cerinte educative speciale sunt identice cu cele din invatamantul de masa, forma frecventa redusa.
VIII. Scolarizarea la domiciliu a copiilor/elevilor/tinerilor nedeplasabili
A. Personal pentru activitati de predare:
a) invatator - un post pentru 4 elevi, cu norma didactica de 16 ore/saptamana pentru disciplinele din trunchiul comun; orele se normeaza pentru ariile curriculare limba si comunicare, matematica si stiinte, om si societate; impartirea normei se face pe elev, cu alocarea a 4 ore pentru fiecare elev; aceste ore pot fi realizate si in cumul sau plata cu ora. Pentru probele de evaluare se normeaza suplimentar 4 ore semestrial;
b) profesor de specialitate - o catedra pentru 4 elevi, cu norma didactica de 16 ore/saptamana, repartizate dupa cum urmeaza:
- limba romana - 4 ore - 1 ora/saptamana/elev;
- matematica - 4 ore - 1 ora/saptamana/elev;
- istorie - 2 ore - jumatate de ora/saptamana/elev (sau o ora/saptamana, in alternanta cu geografia);
- geografie - 2 ore - jumatate de ora/saptamana/elev (sau o ora/saptamana, in alternanta cu istoria);
- limba moderna - 2 ore - jumatate de ora/saptamana/elev;
- stiintele naturii - 2 ore - jumatate de ora/saptamana/elev;
c) profesor psihopedagog (pentru copii/elevi/tineri cu deficiente nedeplasabili) - un post pentru 4 elevi, cu norma didactica de 16 ore/saptamana.
B. Pentru probele scrise se acorda 4 ore semestrial, iar pentru probele de evaluare se normeaza suplimentar 6 ore.
a) Incadrarea personalului didactic pentru scolarizarea la domiciliu se face prin completare de norma, cumul sau plata cu ora.
b) Elevii scolarizati la domiciliu vor fi inscrisi intr-o unitate de invatamant de stat sau particulara, unde li se vor completa toate documentele scolare.
c) Rezultatele la invatatura ale elevilor scolarizati la domiciliu se vor evidentia prin sistemul de evaluare aplicabil in invatamantul preuniversitar.
C. scolarizarea la domiciliu se acorda copiilor/elevilor cu cerinte educative speciale nedeplasabili, precum si elevilor din scolile de masa care sunt nedeplasabili, din motive medicale, pe o perioada de timp mai mare de 21 de zile.
IX. Alternative educationale
a) in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) si (2) si ale art. 15 alin. (13) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot organiza alternative educationale pentru invatamantul special.
b) Organizarea, structura si continutul procesului de predare-invatare-evaluare din cadrul alternativelor educationale se realizeaza de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in colaborare cu unitatile organizatoare si cu institutii interesate in domeniul educatiei, in conformitate cu legislatia in vigoare referitoare la invatamantul special.
X. Alte categorii de personal:
a) asistent social (cu studii superioare) - un post pentru fiecare unitate de invatamant special si special integrat cu personalitate juridica. in absenta candidatilor la concursul de ocupare a acestui post, inspectoratul scolar poate solicita directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, serviciului public de asistenta sociala organizat la nivelul municipiului/orasului sau unui organism privat acreditat si licentiat in conditiile legii detasarea, pe o perioada determinata, a unui asistent social din reteaua de asistenta sociala a judetului;
b) informatician - un post pentru fiecare unitate de invatamant special care are cel putin un cabinet de informatica;
c) documentarist - un post pentru unitatile de invatamant reorganizate in centre scolare pentru educatie incluziva;
d) corepetitor - un post pe unitate, cu exceptia unitatilor de invatamant pentru elevi cu deficiente de auz;
e) interpret in limbajul mimico-gestual - un post pe unitate pentru unitatile de invatamant special pentru copii/elevi cu deficiente de auz.
XI. Efectivele de copii/elevi la grupe/clase, precum si prevederi specifice
1. Efectivele de copii/elevi la clase/grupe:
a) efectivele de copii/elevi din institutiile si din grupele/clasele speciale de invatamant sunt de 8-12 elevi cu deficiente moderate sau usoare;
b) grupele/clasele constituite din copii/elevi cu deficiente asociate au efectivele de 6-8 copii/elevi;
c) clasele de liceu si scoala de arte si meserii din invatamantul special si special integrat au un efectiv de 8-12 elevi;
d) clasele scolilor postliceale speciale au un efectiv de cel putin 12 elevi;
e) grupele/clasele constituite din copii/elevi cu deficiente severe, profunde si multiple au efectivul de 4-6 copii/elevi;
f) grupele/clasele speciale constituite din copii/elevi cu deficiente senzoriale asociate (surdocecitate) sau cu deficiente senzoriale asociate cu alte tipuri de deficiente au efectivul de 2-4 copii/elevi.
2. Personalul de conducere din unitatile de invatamant special are obligatia de catedra, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
3. Personalul care asigura supravegherea si deservirea copiilor in zilele de odihna si nelucratoare in internatele scolare va fi salarizat corespunzator prevederilor legislatiei in vigoare.
4. in sistemul de invatamant special si special integrat se aplica metodologiile specifice elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
5. Unitatile de invatamant special isi pot valorifica produsele realizate cu elevii in scoala, iar sumele obtinute vor fi utilizate pentru dotarea si imbunatatirea activitatii din atelierele de profesionalizare, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de viata ale elevilor (materiale igienico-sanitare, hrana, echipament, materiale de intretinere etc.).

DREPTURILE MATERIALE sI ALOCATIILE ZILNICE DE HRANA pentru copiii/elevii/tinerii din sistemul de invatamant special si special integrat

A. Drepturi ale copiilor/elevilor/tinerilor care sunt scolarizati in sistemul de invatamant special si special integrat
a) Copiii/elevii/tinerii cu cerinte educative speciale in invatamantul special si special integrat au dreptul la rechizite scolare, precum si la o alocatie zilnica de hrana pentru intreaga perioada a programului scolar.
b) Copiii/elevii/tinerii cu cerinte educative speciale din invatamantul special si special integrat, care se afla in sistemul de protectie sociala, primesc drepturile mentionate la lit. a) prin unitatea de invatamant la care sunt inscrisi, pe toata durata cursurilor scolare, si prin sistemul de protectie sociala, in vacante, sambata si duminica.
e) Copiii/elevii/tinerii cu cerinte educative speciale din invatamantul special si special integrat, care nu se afla in sistemul de protectie sociala, au alocatia zilnica de hrana in acelasi cuantum si primesc rechizite in aceeasi cantitate cu cei care se afla in sistemul de protectie sociala, iar in internatele scolare beneficiaza de prevederile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, modificata prin Legea nr. 111/2004, prin unitatea de invatamant la care acestia sunt inscrisi.
B. Finantarea drepturilor mentionate la lit. A se face pentru toti copiii/elevii/tinerii cu cerinte educative speciale care urmeaza o forma de scolarizare, inclusiv pentru cei care, pe perioada scolarizarii, locuiesc in internatul unitatii de invatamant sau frecventeaza centrul de pedagogie curativa, centrul de educatie, centrul de zi etc.
C. Categoriile de beneficiari ai drepturilor precizate la lit. A sunt urmatoarele:
a) copiii din gradinitele speciale;
b) copiii cu cerinte educative speciale integrati individual sau in grup/grupa in gradinitele de masa;
c) elevii/tinerii din unitatile de invatamant special, inclusiv cei din clasele speciale compacte integrate in scolile de masa;
d) elevii/tinerii cu cerinte educative speciale integrati individual sau in grup/grupa in scolile de masa.