Ordinul nr. 432 din 14 mai 2007

Ordinul nr. 432 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 priv ind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare 

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE 

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 23 mai 2007

In temeiul Articolul II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, avand în vedere prevederile Articolul 14 din Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse emite urmatorul ordin:

 

Articolul 1

Se aproba Procedura de acordare a drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 2
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, directiile de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si autoritatile administratiei publice locale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, Paul Pacuraru

Bucuresti, 14 mai 2007.
Nr. 432.

ANEXA 1

PROCEDURA de acordare a drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor ersoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare

Articolul 1
(1) Beneficiaza de drepturile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 448/2006, unul dintre parinti, persoana careia i s-a încredintat copilul in vederea
adoptiei, persoana care a fost numita tutore sau care are copilul în plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, denumite
in continuare persoane îndreptatite, daca acestea îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt cetateni romani sau, dupa caz, straini ori apatrizi;

b) au domiciliul sau resedinta in Romania, conform legii, sau, dupa caz, au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat în Romania ori li s-a acordat o alta forma de
protectie umanitara prevazuta de lege;
c) locuiesc împreuna cu copilul/copiii pentru care se solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

(2) Drepturile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 se acorda pentru toti copiii din familie, daca sunt îndeplinite conditiile de
acordare prevazute de legea mentionata.

Articolul 2
(1) Drepturile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 se acorda persoanelor îndreptatite pentru copilul pe care îl au în crestere si ingrijire, daca acesta nu a împlinit înca varsta de 2 ani, 3 ani si, respectiv, 7 ani, dupa caz.
(2) Drepturile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 se acorda persoanelor îndreptatite care au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobata si modificata prin Legea nr.
7/2007, cu cel mult 60 de zile înainte de solicitarea drepturilor mentionate.
(3) Beneficiaza de drepturile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 si persoanele care la data intrarii în vigoare a acestei legi se aflau în plata
indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007.
(4) De drepturile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 nu pot beneficia persoanele care au în acelasi timp si calitatea de asistent personal, pentru acelasi copil, ori în situatia în care celalalt parinte este asistent personal pentru acel copil ori beneficiaza de indemnizatia prevazuta la Articolul 41 alin. (3) din Legea nr. 448/2006.

Articolul 3
(1) Drepturile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului si de certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, in copie, ori, dupa caz, de livretul de familie, precum si de acte doveditoare care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de Legea nr. 448/2006.
(2) Actele doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se prezinta în copie si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul;
b) hotarare judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei, potrivit legii;
c) hotarare judecatoreasca de încuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d) hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, hotarare a comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e) decizie a directorului general al directiei generale teritoriale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotarare judecatoreasca, pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
f) hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, hotarare/dispozitie a autoritatii tutelare, potrivit legii.

(3) Alte acte doveditoare sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la Articolul 12 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 nu beneficiaza de drepturile prevazute de Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) si, dupa caz, de Articolul 41 alin. (3) din Legea nr. 448/2006;
b) dovada eliberata de autoritatile competente, din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute la Articolul 41 alin. (3) din Legea nr.
448/2006;
c) declaratie pe propria raspundere a persoanei îndreptatite ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este încredintat sau dat în plasament unei alte
persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
d) certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului;
e) certificatul de încadrare în grad de handicap al parintelui sau persoanei care solicita dreptul;
f) dovada eliberata de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a persoanei îndreptatite, din care sa rezulte ca aceasta se afla în concediu pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
g) dovada eliberata de organele competente, care atesta ca solicitantul nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006;
h) alte acte doveditoare.

(4) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de
origine si sunt confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (2).

Articolul 4
(1) Concediul pentru cresterea copilului, prevazut la Articolul 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006, se acorda pe baza de cerere, de catre angajatorul unde îsi desfasoara activitatea persoana indreptatita.
(2) In situatia persoanelor îndreptatite, care realizeaza venituri profesionale din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza în baza unui contract individual
de munca, concediul reprezinta întreruperea activitatii in perioada de pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 7 ani.
(3) In caz de dizolvare, faliment sau lichidare judiciara a angajatorului prevazut la alin. (1), pentru persoana indreptatita, beneficiara a indemnizatiei pentru cresterea
copilului, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, concediul prevazut la Articolul 12 alin. (1) lit.
b) din Legea nr. 448/2006 reprezinta prelungirea automata a celui aprobat pentru obtinerea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007.

Articolul 5
(1) Drepturile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 se acorda dupa cum urmeaza:
a) pentru drepturile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), incepand cu ziua urmatoare celei în care înceteaza, conform legii, indemnizatia pentru cresterea copilului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile de la acea data;
b) pentru indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap in cuantum de 450 lei, prevazuta la Articolul 12 alin. (1) lit. e), pentru indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap în cuantum de 300 lei, prevazuta la Articolul 12 alin. (1) lit. g), precum si pentru indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in cuantum de 450 lei, prevazuta la Articolul 12 alin. (2), începand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la acea data;
c) pentru indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap in cuantum de 300 lei, prevazuta la Articolul 12 alin. (1) lit. f), pentru ajutorul lunar in cuantum de 150 lei, prevazuta la Articolul 12 alin. (1) lit. g), precum si pentru ajutorul lunar pentru cresterea copilului in cuantum de 150 lei, prevazuta la Articolul 12 alin. (2), incepand cu ziua urmatoare implinirii de catre copil a varstei de 3 ani sau, dupa caz, 2 ani, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la acea data;
d) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la data la care s-a aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
e) de la data depunerii cererii, pentru celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a) - d).
(2) Drepturile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 se acorda persoanelor indreptatite, incepand de la 1 ianuarie 2007, daca
cererea de acordare a acestora, însotita de documentele doveditoare, se depune de catre acestea in termen de maximum 150 de zile de la aceasta data, indiferent de anul nasterii copilului, daca acesta nu a împlinit înca varsta de 2 ani, 3 ani si, respectiv, 7 ani, dupa caz.

Articolul 6
(1) Cererea prevazuta la Articolul 3 alin. (1) este semnata de catre persoana indreptatita sau, dupa caz, de reprezentantul legal al acesteia.
(2) Reprezentantul legal este persoana desemnata sa reprezinte persoana îndreptatita in cazul în care aceasta este lipsita de capacitatea de exercitiu al drepturilor civile.

Articolul 7
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, însotita de actele doveditoare, se depune la primarul localitatii sau, dupa caz, la primarul sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala persoana îndreptatita îsi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 se completeaza potrivit modelului prevazut în anexa nr. 1 de catre persoanele indreptatite.
(3) Primarii transmit directiilor de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, pe baza de borderou,
pana la data de 5 a fiecarei luni, cererile prevazute la alin. (1) si inregistrate în luna anterioara, insotite de documentele justificative.

Articolul 8
(1) Cererile prevazute la Articolul 7 se solutioneaza în termen de 15 zile de la data inregistrarii la directia teritoriala, prin decizie de aprobare sau, dupa caz, de respingere,
emisa de directorul executiv.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile de la data emiterii direct sau prin posta si se intocmeste potrivit modelului prevazut in
anexele nr. 2a) si 2b).
(3) In cazul respingerii solicitarii, decizia directorului executiv va fi însotita in mod obligatoriu de motivatie.
(4) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevazute la Articolul 12 alin.
(1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 sunt supuse confidentialitatii.

Articolul 9
(1) Plata drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 se efectueaza începand cu luna urmatoare aprobarii cererii, prin decizie a directorului executiv.
(2) Plata drepturilor prevazute la alin. (1) se asigura lunar, prin mandat postal, la domiciliul persoanei îndreptatite sau al reprezentantului legal, sau, la cererea acestora,
in cont personal ori în cont de card deschis la o unitate bancara.
(3) In vederea efectuarii platii drepturilor pe baza de mandat postal, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse încheie conventie cu Compania Nationala "Posta
Romana" - S.A., prin care se stabilesc procedurile de plata si tarifele pentru serviciile prestate, in conditiile legii.

Articolul 10
Directia teritoriala solicita Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse creditele bugetare corespunzatoare drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g)
si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni.

Articolul 11
(1) Plata drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 inceteaza in urmatoarele situatii:
a) nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute la Articolul 1;
b) copilul a implinit varsta de 7 ani;
c) copilul nu mai este incadrat într-un grad de handicap;
d) nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. e) si f) si la alin.

(2) din Legea nr. 448/2006;
e) a avut loc decesul copilului.
(2) Plata drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea
nr. 448/2006 înceteaza cu luna urmatoare celei în care se înregistreaza una dintre
situatiile prevazute la alin. (1).

Articolul 12
(1) In cazul în care 3 luni consecutiv se înregistreaza mandate postale returate, plata drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr.
448/2006 se suspenda cu luna urmatoare, urmand ca directia teritoriala sa verifice cauzele care au condus la aceasta situatie.
(2) Pentru verificarea prevazuta la alin. (1) directiile teritoriale solicita informatii de la autoritatile administratiei publice locale in a caror raza teritoriala îsi are domiciliul
sau resedinta beneficiarul drepturilor.
(3) Reluarea platii drepturilor suspendate în conditiile alin. (1) se face incepand cu luna urmatoare efectuarii verificarii cauzelor, inclusiv pentru perioada de suspendare,
daca situatia constatata nu conduce la încetarea sau la modificarea dreptului.

Articolul 13
(1) Plata drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 se suspenda începand cu luna urmatoare celei în care:
a) persoana indreptatita este decazuta din drepturile parintesti;
b) persoana indreptatita este indepartata, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) persoana indreptatita nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
d) persoana indreptatita nu mai îndeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
e) persoana indreptatita executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv o perioada mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat într-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g) persoana indreptatita a decedat;
h) copilul nu mai este incadrat într-un grad de handicap sau, dupa caz, persoana indreptatita este incadrata in alt grad de handicap.
(2) Plata drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b) se suspenda începand cu ziua in care persoana îndreptatita se reîntoarce la activitatea profesionala sau realizeaza si alte venituri decat cele prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006.
(3) Plata drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 nu se suspenda in situatia in care beneficiarii acestor drepturi primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din
desfasurarea efectiva a unei activitati profesionale.
(4) Reluarea platii drepturilor suspendate în situatiile prevazute la alin. (1) se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei în care se depune cererea.
(5) Reluarea platii drepturilor suspendate în situatiile prevazute la alin. (2) se face incepand cu data depunerii cererii.

Articolul 14
(1) In situatiile de suspendare a drepturilor prevazute la Articolul 13, acestea pot fi solicitate si de catre o alta persoana indreptatita, daca indeplineste cerintele prevazute de Legea nr. 448/2006.
(2) Drepturile prevazute de Legea nr. 448/2006 se cuvin si se acorda noului beneficiar de la data suspendarii, daca cererea a fost depusa în termen de 60 de zile de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.

Articolul 15
(1) Suspendarea sau, dupa caz, încetarea platii drepturilor se face prin decizie a directorului executiv si se comunica beneficiarului in termen de 15 zile.
(2) Modelul deciziilor prevazute la alin. (1) este prevazut în anexele nr. 3a) si 3b).

Articolul 16
(1) In vederea asigurarii în sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare ale dreptului prevazut la Articolul 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006,
directiile teritoriale au obligatia sa vireze lunar caselor judetene de asigurari de sanatate contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si sa transmita tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
(2) Directiile teritoriale transmit Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara fundamentarea creditelor
necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare ale dreptului prevazut la Articolul 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006.

Articolul 17
(1) Sumele încasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al directiei teritoriale, cu respectarea termenului
general de prescriptie.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestata conform preved erilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile
ulterioare.
(3) Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar se recupereaza de la acesta, în conditiile legii.
(4) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.

Articolul 18
(1) Beneficiarul drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 este obligat sa comunice în scris primariei orice modificare
intervenita în situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, în termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.
(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se transmite de catre primarie directiei teritoriale în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrarii.

Articolul 19
In cazul in care persoana beneficiara a drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 isi schimba domiciliul sau, dupa caz,
resedinta in alta unitate administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, directia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea beneficiarilor, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, la directia teritoriala în a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu sau dupa caz, resedinta.

Articolul 20
(1) Pentru determinarea situatiilor de natura a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr.
448/2006, conform Articolul 11 si 13, autoritatile competente transmit directiilor teritoriale, lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate în aceste situatii, precum si data la care acestea s-au produs.
(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) primaria, pentru situatiile prevazute la Articolul 11 alin. (1) lit. a) si la Articolul 13 alin. (1) lit.
a), precum si pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri profesionale de catre beneficiari, de natura a genera încetarea sau suspendarea drepturilor;
b) directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, pentru situatiile prevazute la Articolul 11 alin. (1) lit. a), c) si d) si la Articolul 13 alin. (1) lit. b) - d) si f);
c) inspectoratul judetean de politie, pentru situatiile prevazute la Articolul 13 alin. (1) lit. e).

Articolul 21
Anexele nr. 1, 2a), 2b), 3a) si 3b) fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA 1 la procedura

Nr. ......../data ...........


CERERE si DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006

Domnului director executiv

I. Subsemnata(ul)
Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresa: str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. |_|_|_|_| bl. |_|_|_|_|_|_|_|_| sc. |_|_| ap. |_|_|_| sectorul |_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

municipiul/orasul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

comuna; satul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

judetul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

E-mail: .............................


Actul de identitate*1, 2) |_|_|_| seria |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eliberat de Sectia de Politie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

va rog sa-mi aprobati acordarea drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006.

Doresc sa primesc aceste drepturi*):

- la domiciliu, prin mandat postal |_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- in cont personal |_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| deschis la Banca ...................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- in cont de card |_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| deschis la Banca ......................

Avand calitatea de*):
- parinte natural |_|
- parinte adoptiv |_|
- persoana care are în încredintare copil în vederea adoptiei |_|
- tutore |_|
- persoana care are copilul în plasament |_|
- persoana care are copilul în plasament în regim de urgenta |_|
Mentionez ca sunt:*) _
- persoana îndreptatita |_|
- reprezentantul legal al persoanei îndreptatite |_|

II. Declar pe propria raspundere urmatoarele:
A. Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _

Act de identitate/act doveditor*3) |_|_|_| seria |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Avand calitatea de copil*):
- natural |_|
- incredintat în vederea adoptiei |_|
- adoptat |_|
- tutelat |_|
- dat in plasament |_|
- dat in plasament de urgenta |_|

Mentionez:
- copilul este încadrat într-un grad de handicap |_|
- copilul nu este încadrat într-un grad de handicap |_|

2. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/act doveditor*3) |_|_|_| seria |_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Avand calitatea de copil*):
- natural |_|
- incredintat în vederea adoptiei |_|
- adoptat |_|
- tutelat |_|
- dat în plasament |_|
- dat în plasament de urgenta |_|

Mentionez:
- copilul este încadrat într-un grad de handicap |_|
- copilul nu este încadrat într-un grad de handicap |_|

3. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Act de identitate/act doveditor*3) |_|_|_| seria |_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Avand calitatea de copil*):
- natural |_|
- incredintat în vederea adoptiei |_|
- adoptat |_|
- tutelat |_|
- dat în plasament |_|
- dat în plasament de urgenta |_|

Mentionez:
- copilul este incadrat intr-un grad de handicap |_|
- copilul nu este incadrat într-un grad de handicap |_|

*1) In cazul cetatenilor romani se va specifica tipul actului de identitate:
- B.I. - buletin de identitate;
- C.I. - carte de identitate;
- C.I.P. - carte de identitate provizorie.

*2) Pentru cetatenii straini sau apatrizi:
- C.I. - carte de identitate;
- L.S.T. - legitimatie de sedere temporara;
- D.I. - document de identitate.

*3) Se vor specifica datele înscrise în certificatele de nastere ale copiilor.
*) Se va marca cu "X" casuta corespunzatoare.

B. Referitor la veniturile realizate*):

1. VENITURI PERMANENTE NETE:
Cod Categoria de venituri

Salariul si alte drepturi salariale:
01 - pe baza de contract de munca
02 - salariul asistentului personal al persoanei cu handicap
03 - salariul asistentului maternal
04 - salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei varstnice dependente
05 - venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta
06 - indemnizatia de somaj si/sau venit lunar de completare

Pensii si alte drepturi:
07 - pensia pentru limita de varsta
08 - pensia anticipata
09 - pensia anticipata partiala
10 - pensia de invaliditate
11 - pensia de urmas
12 - pensia de agricultor
13 - pensia de serviciu
14 - pensia de invaliditate
15 - pensia de urmas
16 - pensia I.O.V.R.
17 - indemnizatia pentru persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca ca urmare a participarii la Revolutie si pentru urmasii acestora
18 - pensia sociala pentru nevazatori
19 - alocatia sociala pentru nevazatori
20 - indemnizatia de însotitor pentru pensionari gr. I de invaliditate
21 - indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca
22 - indemnizatia pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 sau 3 ani - stimulentul lunar
23 - indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav în varsta de pana la 7 sau 18 ani
24 - indemnizatia de maternitate
- indemnizatia lunara pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti

Indemnizatii cu caracter permanent:
25 - indemnizatia lunara acordata magistratilor înlaturati din justitie din considerente politice
26 - indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice sau etnice
27 - indemnizatia, sporul sau renta acordata invalizilor, veterinarilor si vaduvelor de razboi
28 - indemnizatia lunara pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei generale a serviciului muncii în perioada 1950 - 1961
- indemnizatia lunara pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de creatori, legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica
29 - indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap
30 - indemnizatia cuvenita revolutionarilor
31 - indemnizatia de merit acordata în temeiul Legii nr. 118/2002, cu modificarile ulterioare
32 - renta viagera pentru sportivi

Alocatii:
33 - alocatia de stat pentru copii
- alocatia lunara de plasament pentru fiecare copil încredintat, dat în plasament sau asupra caruia s-a instituit tutela
34 - alocatia de întretinere

Burse
35 - pentru elevi
36 - pentru studenti

Ajutoare:
37 - ajutorul banesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de munca în perioada efectuarii unei pedepse privative de libertate
38 - ajutorul special acordat persoanelor cu handicap
39 - ajutorul social lunar pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu

2. VENITURI NETE ANUALE REALIZATE DIN VaNZAREA/UTILIZAREA TERENURILOR, CLADIRILOR, SPATIILOR LOCATIVE SAU ALTOR BUNURI MOBILE SI IMOBILE
Sursa de venit
a) Terenuri
b) Venituri din activitati agricole - din valorificare
- din închiriere
- din vanzare
c) Venituri din cedarea folosintei bunurilor - din închiriere
(cladiri, altele decat locuinta principala) - din vanzare
d) Alte bunuri mobile si imobile - din închiriere
- din vanzare
c) Renta viagera agricola
3. ALTE SURSE DE VENIT
Sursa de venit
a) Venituri nete din dobanzi, dividende, parti sociale
b) Activitati nepermanente
c) Depozite bancare
d) Alte venituri

C. Referitor la situatia înainte de solicitarea drepturilor*):
a) salariat/a |_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Act doveditor:
- beneficiar de indemnizatie de somaj Act doveditor

____________________________________
Adeverinta de la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca

- concedieri colective ____________________________________
Adeverinta de la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca

- concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca ____________________________________
Adeverinta de la angajator sau, dupa caz, de la casa de asigurari de sanatate teritoriala

- concedii medicale pentru prevenirea imbolnavirilor ____________________________________
Adeverinta de la angajator sau, dupa caz, de la casa de asigurari de sanatate teritoriala

- concedii medicale pentru maternitate ____________________________________
Adeverinta de la angajator sau, dupa caz, de la casa de asigurari de sanatate teritoriala

- concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav ____________________________________
Adeverinta de la angajator sau, dupa caz, de la casa de asigurari de sanatate teritoriala

- concedii medicale de risc material ____________________________________
Adeverinta de la angajator sau, dupa caz, de la casa de asigurari de sanatate teritoriala

- beneficiar de pensie de invaliditate ____________________________________
Adeverinta de la casa de pensii si alte drepturi de asigurari sociale teritoriala

- absolvent/a cursurile de zi ale învatamantului universitar ____________________________________
Adeverinta de la facultate

- militar in termen/termen redus ____________________________________
Livret militar

- beneficiar al indemnizatiei pentru cresterea copilului în varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap ____________________________________
Adeverinta de la administratia financiara

b) independent ____________________________________
Adeverinta de la administratia financiara
c) agricultor ____________________________________
Adeverinta de la administratia financiara

D. Am beneficiat DA |_|/NU |_| de indemnizatie pentru cresterea copilului, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata si modificata
prin Legea nr. 7/2007.
E. Declar ca ma ocup de cresterea si îngrijirea copilului, ca acesta locuieste împreuna cu mine si ca nu este incredintat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.
F. Declar ca nu am calitatea de asistent personal sau asistent maternal profesionist pentru copilul ................
G. Declar ca ma oblig ca în termenul prevazut de lege sa comunic în scris primariei orice modificare a situatiei mele cu privire la cresterea si ingrijirea copilului sau la realizarea de venituri profesionale, care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor.
Declar pe propria raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii, sub sanctiunea prevazuta de legea penala.

Data Semnatura solicitantului
.................... ........................

*) Se va marca cu "X" casuta corespunzatoare.

III. DECLARATIE A CELUILALT PARINTE (SOT/SOTIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)
I. Subsemnata(ul) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresa: str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr. |_|_|_|_| bl. |_|_|_|_|_|_|_|_| sc. |_|_| ap. |_|_|_| sectorul |_|
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Judetul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
E-mail .............................

Actul de identitate*1) |_|_|_| seria |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eliberat de Sectia de Politie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Declar urmatoarele*):
|_| Beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului, potrivit prevederilor Articolul 12 din Legea nr. 448/2006
|_| Nu beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului
Declar ca nu am calitatea de asistent personal sau asistent maternal profesionist pentru copilul ......................
Declar pe propria raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii, sub sanctiunea prevazuta de legea penala.

Data Semnatura
.................... ........................

*1) In cazul cetatenilor romani se va specifica tipul actului de identitate:

- B.I. - buletin de identitate
- C.I. - carte de identitate
- C.I.P. - carte de identitate provizorie
*) Se va marca cu "X" casuta corespunzatoare


NOTA:
Actele doveditoare necesare se prezinta în copie si sunt, dupa caz:
- acte obligatorii pentru toate situatiile:
- actul de identitate al solicitantului;
- certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, livretul de familie;
- actele doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica:
- certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul;
- hotarare judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei, potrivit legii;
- hotarare judecatoreasca de încuviintare a adoptiei, potrivit legii;
- hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, hotarare a comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
- decizie a directorului general al directiei generale teritoriale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotarare judecatoreasca pentru masura plasamentului în regim de urgenta, potrivit legii;
- hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, hotarare/dispozitie a autoritatii tutelare, potrivit legii;
- alte acte doveditoare:
- declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la Articolul 12 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 nu beneficiaza de drepturile prevazute de Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) si, dupa caz, de Articolul 41 alin. (3) din Legea nr. 448/2006;
- dovada eliberata de autoritatile competente, din care sa rezulte ca persoana îndreptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute la Articolul 41 alin. (3) din Legea nr. 448/2006;
- declaratie pe propria raspundere a persoanei îndreptatite ca se ocupa de cresterea si îngrijirea copilului si ca acesta nu este încredintat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
- certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului;
- certificatul de încadrare în grad de handicap al parintelui sau persoanei care solicita dreptul;
- dovada eliberata de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a persoanei îndreptatite, din care sa rezulte ca aceasta se afla în concediu pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 si 7 ani;
- dovada eliberata de organele competente, care atesta ca solicitantul nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006;
- alte acte doveditoare.
Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente.

ANEXA 2a) la procedura

DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA

DECIZIE nr. ...... din .............
privind aprobarea acordarii drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006

Directorul executiv al Directiei de Munca si Protectie Sociala ......................., numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. ......,
avand in vedere:
- Articolul 14 din Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
- Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Articolul 5 si Articolul 8 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 349/2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006;
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006, inregistrata cu nr. ...................;
- Regulamentul de organizare si functionare al Directiei de Munca si Protectie Sociala ..............................., in temeiul competentelor conferite de lege,

DECIDE:
Articolul 1
Se aproba pentru doamna/domnul ..................., în calitate de titular, drepturi în suma totala de ......... lei, reprezentand:

|_| indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 si 7 ani, în cuantum de ...... lei;

|_| indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap pana la împlinirea varstei de 3 ani, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza
alte venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, în cuantum de ...... lei;

|_| indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 si 7 ani, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte
venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, în cuantum de ...... lei;

|_| indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, acordata persoanei care nu îndeplineste conditiile
prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, în cuantum de ...... lei;

|_| ajutor lunar pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, acordat persoanei care nu îndeplineste conditiile prevazute de

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, in cuantum de ...... lei;

|_| indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, pentru persoana cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor
prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, in cuantum de ...... lei;

|_| ajutor lunar pentru cresterea copilului cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani, acordat persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor
prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, in cuantum de ...... lei; pentru un numar de ....... copii.

Articolul 2
(1) Drepturile prevazute la Articolul 1 se acorda începand cu data de ................ .
(2) Plata drepturilor prevazute la Articolul 1 se efectueaza în perioada ................ a fiecarei
luni, prin mandat postal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestata în termen de 30 de zile de la comunicare, la Directia de Munca si Protectie Sociala ...................................... .
In cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul .................., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Director executiv,
...........................


ANEXA 2b) la procedura
DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA
DECIZIE
nr. ...... din .............
privind respingerea acordarii drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006

Directorul executiv al Directiei de Munca si Protectie Sociala ......................, numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. ......,
avand in vedere:
- Articolul 14 din Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea

Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
- Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Articolul 5 si Articolul 8 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 349/2007 pentru aprobarea procedurii de acordare a drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si comp letarile ulterioare, înregistrata cu nr. ...........;
- Regulamentul de organizare si functionare al Directiei de Munca si Protectie Sociala .................................., in temeiul competentelor conferite de lege,

DECIDE:
Articolul 1
Se respinge pentru doamna/domnul ................................ acordarea drepturilor de:
a) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 si 7 ani; |_|
b) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap pana la împlinirea varstei de 3 ani, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006; |_|
c) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 si 7 ani, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006; |_|
d) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap pana la împlinirea varstei de 3 ani, acordata persoanei care nu îndeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007; |_|
e) ajutor lunar pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 si 7 ani, acordat persoanei care nu îndeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007; |_|
f) indemnizatie pentru cresterea copilului pana la împlinirea varstei de 2 ani pentru persoana cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006; |_|
g) ajutor lunar pentru cresterea copilului cu varsta cuprinsa între 2 si 7 ani, acordat persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006. |_|

Articolul 2
Respingerea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) solicitantul nu este persoana cu handicap si, în acelasi timp, nici copiii pentru care solicita aceste drepturi nu sunt încadrati într-un grad de handicap;
b) persoana cu handicap realizeaza si alte venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) alte motive (enumerare):
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Decizia poate fi contestata în termen de 30 de zile de la comunicare, la Directia de Munca si Protectie Sociala ................................... .

In cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ................., în termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Director executiv,
...........................

ANEXA 3a) la procedura

DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA
DECIZIE
nr. ...... din .............
privind suspendarea acordarii drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006

Directorul executiv al Directiei de Munca si Protectie Sociala ......................, numit prin Ordinul ministrului munc ii, familiei si egalitatii de sanse nr. ......,
avand în vedere:
- Articolul 14 din Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
- Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Articolul 12, 13 si Articolul 15 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 349/2007 pentru aprobarea procedurii de acordare a drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006;
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrata cu nr. ...............;
- Regulamentul de organizare si functionare al Directiei de Munca si Protectie Sociala ......................., in temeiul competentelor conferite de lege,

DECIDE:

Articolul 1
Se suspenda pentru doamna/domnul ............................., in calitate de titular, acordarea urmatoarelor drepturi:
- |_| indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 si 7 ani, în cuantum de ....................... lei;
- |_| indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap pana la împlinirea varstei de 3 ani, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, în cuantum de ..................... lei;
- |_| indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 si 7 ani, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte
venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, în cuantum de ........................ lei;
- |_| indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap pana la împlinirea varstei de 3 ani, acordata persoanei care nu îndeplineste conditiile
prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, în cuantum de ........................... lei;
- |_| ajutorul lunar pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, acordat persoanei care nu îndeplineste conditiile prevazute de
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, în cuantum de ........................... lei;
- |_| indemnizatia pentru cresterea copilului pana la împlinirea varstei de 2 ani, pentru persoana cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor
prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, în cuantum de ..................... lei;
- |_| ajutorul lunar pentru cresterea copilului cu varsta cuprinsa între 2 si 7 ani, acordat persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, în cuantum de ................. lei; pentru un numar de ... copii.

Articolul 2
Suspendarea platii drepturilor prevazute la Articolul 1 se face începand cu data de ................. .


Articolul 3
Suspendarea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) persoana îndreptatita este decazuta din drepturile parintesti; |_|
b) persoana îndreptatita este îndepartata, conform legii, de la exercitarea tutelei; |_|
c) persoana îndreptatita nu mai îndeplineste conditiile prevazute de lege în vederea încredintarii copilului spre adoptie; |_|
d) persoana îndreptatita nu mai îndeplineste conditiile prevazute de lege în vederea mentinerii masurii de plasament; |_|
e) persoana îndreptatita executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile; |_|
f) copilul este abandonat ori este internat într-o institutie de ocrotire publica sau privata; |_|
g) persoana îndreptatita a decedat; |_|
h) copilul nu mai este încadrat într-un grad de handicap sau, dupa caz, persoana îndreptatita este încadrata în alt grad de handicap; |_|
i) 3 luni consecutiv s-au înregistrat mandate postale returate; |_|
j) persoana îndreptatita se reîntoarce la activitatea profesionala sau realizeaza si alte venituri decat cele prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006; |_|

Decizia poate fi contestata în termen de 30 de zile de la comunicare, la Directia de Munca si Protectie Sociala ................................... .
In cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ..................., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Director executiv,
...........................

ANEXA 3b) la procedura
DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA
DECIZIE nr. ...... din ............. privind încetarea acordarii drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la
alin. (2) din Legea nr. 448/2006

Directorul executiv al Directiei de Munca si Protectie Sociala ......................, numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. .........,
avand în vedere:
- Articolul 14 din Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
- Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Articolul 12, 13 si Articolul 15 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 349/2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006;
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, înregistrata cu nr. .......................... ;
- Regulamentul de organizare si functionare al Directiei de Munca si Protectie Sociala ............................, in temeiul competentelor conferite de lege,

DECIDE:

Articolul 1
Incetarea pentru doamna/domnul .........................., in calitate de titular, a acordarii urmatoarelor drepturi:
- |_| indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 si 7 ani, în cuantum de ......... lei;
- |_| indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza
alte venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, în cuantum de ............ lei;
- |_| indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 si 7 ani, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte
venituri în afara celor prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, în cuantum de ............... lei;
- |_| indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap pana la împlinirea varstei de 3 ani, acordata persoanei care nu îndeplineste conditiile
prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, în cuantum de ......... lei;
- |_| ajutorul lunar pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa între 3 si 7 ani, acordat persoanei care nu îndeplineste conditiile prevazute de
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, în cuantum de ............ lei;
- |_| indemnizatia pentru cresterea copilului pana la împlinirea varstei de 2 ani, pentru persoana cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor
prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, în cuantum de ............ lei;
- |_| ajutorul lunar pentru cresterea copilului cu varsta cuprinsa între 2 si 7 ani, acordat persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor
prevazute la Articolul 57 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 448/2006, în cuantum de ............ lei; pentru un numar de .......... copii.

Articolul 2
Incetarea platii drepturilor prevazute la Articolul 1 se face începand cu data de .................. .

Articolul 3
Incetarea acordarii drepturilor prevazute la Articolul 1 are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
- |_| nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute la Articolul 1 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 349/2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. b), e) g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006;
- |_| copilul a împlinit varsta de 7 ani;
- |_| copilul nu mai este încadrat într-un grad de handicap;
- |_| nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute la Articolul 12 alin. (1) lit. e) si f) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006;
- |_| a avut loc decesul copilului;
- |_| alte motive (enumerare):

..........................................................................


..........................................................................


..........................................................................


..........................................................................

Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, la Directia de Munca si Protectie Sociala ..................................... .
In cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul .................., în termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Director executiv,
...........................