Legea nr. 58/2022 pentru modificarea Legii nr. 151/2010

Legea nr. 58/2022 pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

*În vigoare de la 21 martie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 18 martie 2022. Formă aplicabilă la zi, 22 martie 2022.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 14 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale sunt următoarele: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric şi evaluare clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, intervenţii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentală, consiliere psihologică a părinţilor şi a familiei, fizioterapie, alte intervenţii specializate, precum şi servicii educaţionale pentru copiii cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.

(2) În sensul prezentei legi, unităţile specializate sunt următoarele: unităţi sanitare publice sau private, unităţi de servicii de sănătate conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate care sunt furnizoare de servicii conexe actului medical, structuri publice sau private furnizoare de servicii sociale."

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Furnizarea serviciilor specializate integrate pentru persoane cu tulburări din spectrul autist şi tulburări de sănătate mintală asociate se realizează de o echipă multidisciplinară formată, după caz, din: medici de familie, medici specialişti, asistenţi sociali, psihologi acreditaţi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, logopezi, analişti comportamentali, kinetoterapeuţi, fiziokinetoterapeuţi, profesori de cultură fizică medicală, psihopedagogi speciali, terapeuţi ocupaţionali, psihologi atestaţi în terapii bazate pe evidenţe ştiinţifice care şi-au dovedit eficacitatea în evaluarea şi intervenţiile în TSA, consilieri psihologici, psihopedagogi, cadre didactice, manager de caz, alţi specialişti cu atribuţii în domeniul intervenţiei specializate în tulburări din spectrul autist şi tulburări de sănătate mintală asociate.

(2) Evaluarea psihiatrică şi diagnosticul psihiatric, tratamentul psihofarmacologic şi recomandările către furnizorii de servicii conexe actului medical sunt realizate de către medicul specialist în specialitatea psihiatrie/psihiatrie pediatrică, în unităţile sanitare publice ori private.

(3) Continuarea şi monitorizarea tratamentului se efectuează de către specialiştii din cadrul echipei multidisciplinare prevăzute la alin. (1), în unităţile sanitare publice ori private, în cadrul furnizorilor de servicii conexe actului medical, furnizorilor de servicii sociale, precum şi în cadrul unităţilor de învăţământ special şi special integrat.

(4) Sunt recunoscute ca furnizori de servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate:

a) unităţile medico-sanitare publice sau private, cu sau fără personalitate juridică, reglementate potrivit legii, care desfăşoară activităţi conexe actului medical;

b) cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, organizate potrivit legii;

c) organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile, precum şi instituţiile publice care furnizează servicii conexe actului medical."

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Depistarea activă se efectuează de către medicul de familie, în conformitate cu standardele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber şi gratuit la serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale prevăzute la art. 2. Accesul la educaţie include şi dreptul la învăţământ."

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate sunt acordate de specialişti cu competenţă stabilită, după caz, de ministerele de resort şi organizaţiile profesionale constituite potrivit legii."

5. Articolul 7 se abrogă.

6. La articolul 8, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(11) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi organizaţiile profesionale constituite potrivit legii vor dezvolta programe de formare profesională continuă pentru specialiştii care lucrează cu persoane cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate."

7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Procedura de autorizare şi evaluare a furnizorilor de servicii conexe actului medical prevăzuţi la art. 3 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta lege, se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 52 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"e) furnizori de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate."

2. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Implementarea programelor naţionale de sănătate curative se realizează din sumele alocate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente şi dispozitive medicale evaluaţi şi furnizorii de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate."

3. La articolul 263, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Serviciile conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate se contractează de casele de asigurări de sănătate cu furnizori autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.